Prefab Home

Panduan Komprehensif: Pembatalan Pembiayaan Perumahan dan Proses Penjualan

r architecture WQCkior21Gc unsplash scaled

Panduan Komprehensif: Pembatalan Pembiayaan Perumahan dan Proses Penjualan


Table of Contents

1. Pengenalan

Dalam dunia pembiayaan perumahan, proses pembatalan pembiayaan dan penjualan hartanah adalah perkara yang seringkali timbul, terutamanya apabila berlaku situasi yang tidak dijangka. Oleh itu, adalah penting bagi pembeli rumah dan pemilik hartanah untuk memahami dengan baik prosedur-prosedur yang terlibat dalam pembatalan pembiayaan serta proses penjualan hartanah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif mengenai perkara tersebut.

1.1 Peranan Pentingnya Memahami Proses Pembatalan Pembiayaan Perumahan

Memahami proses pembatalan pembiayaan perumahan adalah kunci utama bagi pembeli rumah dan pemilik hartanah untuk melindungi kepentingan mereka dalam situasi yang mungkin timbul. Terdapat pelbagai sebab yang boleh menyebabkan pembatalan pembiayaan, termasuk masalah kewangan, projek terbengkalai, atau kemungkiran. Oleh itu, mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil dalam setiap situasi adalah penting bagi setiap individu yang terlibat.

1.2 Kenapa Anda Perlu Membaca Artikel Ini?

Anda mungkin bertanya, mengapa perlu membaca artikel ini? Jawapannya adalah kerana ia memberikan panduan terperinci mengenai proses pembatalan pembiayaan perumahan yang boleh memberi manfaat kepada pembeli rumah, pemilik hartanah, dan pihak berkepentingan dalam industri hartanah. Artikel ini akan membantu anda memahami implikasi pembatalan pembiayaan, tatacara yang perlu diikuti, dan hak serta tanggungjawab anda dalam situasi tersebut.

1.3 Apa yang Akan Dibincangkan Dalam Artikel Ini?

Dalam artikel ini, kami akan menyelami tiga jenis pembatalan pembiayaan yang dibenarkan, iaitu pembatalan atas sebab peribadi, pembatalan atas sebab projek terbengkalai/bermasalah, dan pembatalan atas sebab kemungkiran. Setiap jenis pembatalan akan dianalisis secara terperinci, termasuk implikasi, tatacara, dan langkah-langkah seterusnya yang perlu diambil. Kami juga akan membincangkan peranan penting pelantikan peguam dalam urusan pemegang pertaruhan dan proses penjualan hartanah.

Jadual 1: Jenis Pembatalan Pembiayaan Perumahan

Jenis Pembatalan Implikasi Utama
Pembatalan atas Sebab Peribadi Status kelayakan pembiayaan, pengiraan faedah/keuntungan, bayaran balik pembiayaan
Pembatalan atas Sebab Projek Terbengkalai/Bermasalah Kelayakan pembiayaan selepas pembatalan, pengiraan faedah/keuntungan, proses penjualan hartanah
Pembatalan atas Sebab Kemungkiran Tuntutan keseluruhan baki pembiayaan, pengiraan faedah/keuntungan, penyelesaian baki hutang

Dengan memahami ketiga-tiga jenis pembatalan ini, pembeli rumah dan pemilik hartanah akan dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul. Jadi, mari kita teruskan dan meneroka dengan lebih mendalam setiap aspek yang dibincangkan dalam artikel ini.

roam in color RryFk4n vOs unsplash scaled

roam in color RryFk4n vOs unsplash scaled

2. Jenis Pembatalan Pembiayaan Perumahan

Dalam dunia pembiayaan perumahan, terdapat beberapa jenis pembatalan pembiayaan yang perlu dipahami dengan jelas oleh pembeli rumah dan pemilik hartanah. Setiap jenis pembatalan mempunyai implikasi yang berbeza dan tatacara yang perlu diikuti. Mari kita lihat lebih dekat kepada setiap jenis pembatalan ini.

2.1 Pembatalan atas Sebab Peribadi

Pembatalan pembiayaan atas sebab peribadi biasanya berlaku apabila pembeli rumah menghadapi masalah kewangan, perubahan dalam keperluan peribadi, atau situasi lain yang menyebabkan mereka tidak lagi mampu atau berminat untuk meneruskan pembiayaan. Implikasi pembatalan atas sebab peribadi termasuklah:

 • Status Kelayakan Pembiayaan: Status kelayakan pembiayaan akan dipertimbangkan semula berdasarkan pada langkah-langkah yang diambil oleh pembeli rumah.
 • Pengiraan Faedah/Keuntungan: Faedah/keuntungan yang dikenakan akan dikira berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan.
 • Bayaran Balik Pembiayaan: Pembeli rumah perlu menyelesaikan baki hutang sepenuhnya mengikut jumlah yang dikeluarkan termasuk faedah/keuntungan terkumpul.

2.2 Pembatalan atas Sebab Projek Terbengkalai/Bermasalah

Pembatalan pembiayaan atas sebab projek terbengkalai atau bermasalah berlaku apabila projek pembinaan rumah mengalami kesulitan atau kegagalan, seperti kebankrapan pemaju, masalah perizinan, atau kualiti pembinaan yang rendah. Implikasi pembatalan ini termasuk:

 • Kelayakan Pembiayaan Selepas Pembatalan: Status kelayakan pembiayaan akan dinilai semula selepas pembatalan berdasarkan keadaan projek.
 • Pengiraan Faedah/Keuntungan: Faedah/keuntungan yang dikenakan boleh dikecualikan dalam beberapa keadaan tertentu yang disahkan oleh lembaga pembiayaan.
 • Proses Penjualan Hartanah: Pembeli rumah boleh memohon pengecualian faedah/keuntungan atau penjadualan semula bayaran balik ansuran bulanan.

2.3 Pembatalan atas Sebab Kemungkiran

Pembatalan pembiayaan atas sebab kemungkiran berlaku apabila pembeli rumah gagal mematuhi syarat-syarat perjanjian pembiayaan, seperti meninggalkan perkhidmatan atau bersara tanpa berpencen. Implikasi pembatalan ini termasuk:

 • Tuntutan Keseluruhan Baki Pembiayaan: Lembaga pembiayaan berhak menuntut keseluruhan baki pembiayaan sebagai hutang sivil.
 • Penyusunan Bayaran Balik: Pembeli rumah boleh ditawarkan penyusunan atau penjadualan bayaran balik oleh lembaga pembiayaan.

Jadual 2: Implikasi Pembatalan Pembiayaan Perumahan

Jenis Pembatalan Implikasi Utama
Pembatalan atas Sebab Peribadi Kelayakan pembiayaan, pengiraan faedah/keuntungan, bayaran balik pembiayaan
Pembatalan atas Sebab Projek Terbengkalai/Bermasalah Kelayakan pembiayaan selepas pembatalan, pengiraan faedah/keuntungan, proses penjualan hartanah
Pembatalan atas Sebab Kemungkiran Tuntutan keseluruhan baki pembiayaan, penyusunan bayaran balik

Dengan memahami setiap jenis pembatalan pembiayaan perumahan dan implikasi yang terlibat, pembeli rumah dan pemilik hartanah akan dapat mengambil langkah-langkah yang bijak dalam menangani situasi yang mungkin timbul. Jom teruskan untuk meneroka proses pembatalan pembiayaan secara lebih mendalam dalam artikel ini.


3. Pelantikan Peguam Sebagai Pemegang Pertaruhan dan Urusan Cagaran Hartanah

Pelantikan peguam merupakan langkah penting dalam urusan pembiayaan perumahan. Peguam bertindak sebagai wakil bagi pembeli rumah dalam memastikan semua dokumen dan urusan berkaitan dengan pembiayaan dilaksanakan dengan sempurna. Mari kita kaji peranan penting peguam dalam urusan pembiayaan perumahan.

3.1 Pentingnya Pelantikan Peguam

Pelantikan peguam adalah langkah yang kritikal bagi memastikan perlindungan hak pembeli rumah dan keselamatan transaksi perumahan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelantikan peguam adalah penting:

 • Pengetahuan Undang-Undang: Peguam mempunyai pengetahuan mendalam tentang undang-undang berkaitan dengan transaksi hartanah, memastikan semua tatacara dijalankan secara sah.
 • Perlindungan Hak: Peguam bertindak sebagai perwakilan pembeli rumah, memastikan hak dan kepentingan mereka dilindungi semasa proses pembelian atau pembiayaan rumah.
 • Penyelesaian Masalah: Peguam juga bertindak sebagai penasihat yang boleh membantu menyelesaikan sebarang masalah atau perselisihan yang mungkin timbul semasa proses pembiayaan.

3.2 Tatacara Pelantikan Peguam

Proses pelantikan peguam biasanya melibatkan langkah-langkah seperti berikut:

 1. Pemilihan Peguam: Pembeli rumah memilih peguam yang dipercayai untuk mewakili mereka dalam urusan pembiayaan perumahan.
 2. Pemahaman Mengenai Peranan Peguam: Pembeli rumah perlu memahami peranan dan tanggungjawab peguam dalam proses pembiayaan.
 3. Penyerahan Dokumen: Pembeli rumah perlu memberikan semua dokumen berkaitan dengan pembiayaan kepada peguam untuk penelitian dan pengesahan.
 4. Perundingan dan Tandatangan: Peguam akan membimbing pembeli rumah melalui proses perundingan dan memastikan semua dokumen yang diperlukan ditandatangani dengan betul.

Jadual 3: Proses Pelantikan Peguam

Langkah Butiran
Pemilihan Peguam Memilih peguam yang dipercayai
Pemahaman Mengenai Peranan Peguam Memahami tanggungjawab dan peranan peguam
Penyerahan Dokumen Memberikan dokumen berkaitan kepada peguam
Perundingan dan Tandatangan Berunding dengan peguam dan menandatangani dokumen

Dengan pelantikan peguam yang tepat, pembeli rumah akan mendapat perlindungan yang lebih baik dan memastikan urusan pembiayaan perumahan berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Mari kita teruskan dengan melihat lebih mendalam tentang proses pembiayaan perumahan dan peranan peguam dalam setiap langkah.

roam in color AwOG1tC5buE unsplash scaled

roam in color AwOG1tC5buE unsplash scaled

4. Kebenaran Menjual/ Memindahmilik/ Mencagar Hartanah

Proses menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah adalah langkah penting dalam pembiayaan perumahan. Mari kita terokai dengan lebih mendalam mengenai kebenaran dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi dalam proses ini.

4.1 Pentingnya Kebenaran Menjual/ Memindahmilik/ Mencagar Hartanah

Kebenaran untuk menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah adalah penting kerana:

 • Perlindungan Hak Pemilik: Memastikan pemilik hartanah mempunyai kebenaran sah untuk menjalankan urusan jual beli atau pindahmilik hartanah.
 • Kesahan Transaksi: Memastikan kesahihan dan sahnya transaksi hartanah di sisi undang-undang.
 • Penjagaan Kepentingan Pihak-pihak Berkepentingan: Menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hartanah, termasuk pembeli, penjual, dan institusi kewangan.

4.2 Syarat-syarat untuk Kebenaran Menjual/ Memindahmilik/ Mencagar Hartanah

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi bagi mendapatkan kebenaran untuk menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah:

 1. Hakmilik Hartanah: Pemilik hartanah perlu mempunyai hakmilik individu, hakmilik strata, atau hakmilik induk (jika berkaitan).
 2. Permohonan melalui Peguam: Permohonan untuk kebenaran haruslah dikemukakan melalui peguam yang dilantik oleh pemilik hartanah.
 3. Penyerahan Dokumen: Dokumen-dokumen berkaitan dengan pembiayaan perumahan perlu diserahkan kepada peguam untuk tujuan penelitian dan pengesahan.
 4. Penyata Tebus Hutang: Jika terdapat baki hutang yang belum diselesaikan, pemilik hartanah perlu mendapatkan penyata tebus hutang dari institusi kewangan yang berkaitan.

Jadual 4: Syarat-syarat untuk Kebenaran Menjual/ Memindahmilik/ Mencagar Hartanah

Syarat Butiran
Hakmilik Hartanah Memastikan pemilik hartanah mempunyai hakmilik yang sah
Permohonan melalui Peguam Mengemukakan permohonan melalui peguam yang dilantik
Penyerahan Dokumen Menyerahkan dokumen-dokumen pembiayaan kepada peguam
Penyata Tebus Hutang Mendapatkan penyata tebus hutang jika terdapat baki hutang

Dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, proses menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah dapat dilaksanakan dengan lancar dan sah di sisi undang-undang. Pemilik hartanah dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi akan mendapat manfaat daripada proses yang telus dan sah ini. Mari kita teruskan dengan menyelidik lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain dalam pembiayaan perumahan.


5. Pelepasan Gadaian/ Pelepasan dan Penyerahan Hak Semula dan Pemulangan Lebihan Baki Kredit

Proses pelepasan gadaian, pelepasan dan penyerahan hak semula, serta pemulangan lebihan baki kredit adalah langkah penting dalam menyelesaikan pembiayaan perumahan. Mari kita kaji dengan lebih mendalam mengenai proses-proses ini serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi.

5.1 Pentingnya Pelepasan Gadaian/ Pelepasan dan Penyerahan Hak Semula/ Pemulangan Lebihan Baki Kredit

Pelepasan gadaian, pelepasan dan penyerahan hak semula, serta pemulangan lebihan baki kredit mempunyai kepentingan yang besar, antaranya:

 • Penyelesaian Hutang: Memastikan pemilik hartanah menyelesaikan hutang secara sah dan menyeluruh kepada institusi kewangan.
 • Perlindungan Hak Pemilik: Menjaga hak pemilik hartanah dan memastikan proses pelepasan dan penyerahan hak semula dilakukan dengan sah.
 • Pemulangan Lebihan Baki Kredit: Memastikan pemilik hartanah menerima pemulangan lebihan baki kredit setelah menyelesaikan hutang dengan institusi kewangan.

5.2 Proses Pelepasan Gadaian/ Pelepasan dan Penyerahan Hak Semula/ Pemulangan Lebihan Baki Kredit

Proses-proses ini melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti:

 1. Penyelesaian Hutang: Pemilik hartanah perlu menyelesaikan hutang mereka kepada institusi kewangan secara penuh.
 2. Pengesahan Pembiayaan Dilunaskan: Peguam atau pihak berkuasa yang berkaitan akan mengesahkan bahawa pembiayaan telah dilunaskan sepenuhnya.
 3. Pelepasan Gadaian: Bagi hartanah yang mempunyai gadaian, proses pelepasan gadaian akan dilakukan dengan mengembalikan dokumen-dokumen berkaitan.
 4. Penyerahan Hak Semula: Bagi hartanah yang mempunyai hakmilik induk, proses penyerahan hak semula akan dilakukan melalui pengembalian dokumen-dokumen yang bersesuaian.
 5. Pemulangan Lebihan Baki Kredit: Setelah hutang dilunaskan, pemilik hartanah berhak menerima pemulangan lebihan baki kredit yang telah dibayar.

Jadual 5: Proses Pelepasan Gadaian/ Pelepasan dan Penyerahan Hak Semula/ Pemulangan Lebihan Baki Kredit

Langkah Butiran
Penyelesaian Hutang Hutang dilunaskan sepenuhnya
Pengesahan Pembiayaan Dilunaskan Pengesahan bahawa pembiayaan telah dilunaskan sepenuhnya
Pelepasan Gadaian Pengembalian dokumen-dokumen gadaian
Penyerahan Hak Semula Pengembalian dokumen-dokumen hak milik
Pemulangan Lebihan Baki Kredit Penerimaan pemulangan lebihan baki kredit

Dengan mematuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan, proses pelepasan gadaian, pelepasan dan penyerahan hak semula, serta pemulangan lebihan baki kredit dapat dilaksanakan dengan lancar dan berjaya. Ini akan memastikan bahawa pemilik hartanah mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada proses tersebut. Mari kita teruskan dengan menyiasat aspek-aspek lain dalam pembiayaan perumahan yang penting.

radu marcusu mbKApJz6RSU unsplash scaled

radu marcusu mbKApJz6RSU unsplash scaled

6. Kebenaran Menjual/Memindahmilik/Mencagar Hartanah

Proses mendapatkan kebenaran untuk menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah adalah penting dalam transaksi hartanah. Mari kita lihat dengan lebih dekat mengenai syarat-syarat, dokumen yang diperlukan, dan proses permohonan kebenaran ini.

6.1 Syarat-Syarat untuk Menjual/Memindahmilik/Mencagar Hartanah

Sebelum memulakan proses menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi:

 • Hakmilik Hartanah: Pemilik hartanah perlu mempunyai hakmilik hartanah yang sah.
 • Kemajuan Pembiayaan: Jika terdapat pembiayaan yang belum dilunaskan sepenuhnya, pemilik hartanah perlu memastikan semua bayaran telah dibuat.
 • Pematuhan Undang-Undang: Transaksi tersebut perlu mematuhi undang-undang hartanah yang terpakai di negara tersebut.

6.2 Dokumen yang Diperlukan

Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran untuk menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah:

 • Surat Permohonan: Surat rasmi yang memohon kebenaran untuk menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah.
 • Salinan Dokumen Hartanah: Salinan hakmilik atau dokumen penting yang mengesahkan pemilikan hartanah.
 • Dokumen Pembiayaan: Jika ada pembiayaan yang masih belum dilunaskan, dokumen berkaitan dengan pembiayaan perlu disertakan.
 • Dokumen Pengesahan Identiti: Kad pengenalan pemilik hartanah dan pihak-pihak yang terlibat.
 • Dokumen Pengecualian: Sekiranya terdapat kecualian tertentu yang perlu disertakan, dokumen tersebut juga perlu diberikan.

6.3 Proses Permohonan Kebenaran

Proses untuk mendapatkan kebenaran menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah melibatkan langkah-langkah berikut:

 1. Penyediaan Dokumen: Pemilik hartanah perlu mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan.
 2. Penghantaran Permohonan: Permohonan dilakukan dengan menghantar surat permohonan beserta semua dokumen yang diperlukan kepada pihak yang berkenaan.
 3. Pemeriksaan dan Kelulusan: Pihak berkuasa akan memeriksa dokumen-dokumen yang dikemukakan dan membuat keputusan mengenai permohonan.
 4. Pemberitahuan Keputusan: Pemilik hartanah akan diberitahu mengenai kelulusan atau penolakan permohonan mereka.

Jadual 6: Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan Kebenaran

Dokumen Butiran
Surat Permohonan Surat rasmi memohon kebenaran menjual, memindahmilik, atau mencagar hartanah
Salinan Dokumen Hartanah Salinan hakmilik atau dokumen penting yang mengesahkan pemilikan hartanah
Dokumen Pembiayaan Dokumen berkaitan dengan pembiayaan yang masih belum dilunaskan
Dokumen Pengesahan Identiti Kad pengenalan pemilik hartanah dan pihak-pihak yang terlibat
Dokumen Pengecualian Dokumen kecualian tertentu yang perlu disertakan

Dengan memahami syarat-syarat, dokumen yang diperlukan, dan proses permohonan kebenaran dengan teliti, pemilik hartanah dapat memastikan bahawa transaksi mereka berjalan lancar dan sah. Langkah seterusnya adalah untuk menjalankan proses dengan teliti dan memastikan kepatuhan kepada peraturan yang berlaku.


7. Penamatan Perjanjian Pembiayaan

Penamatan perjanjian pembiayaan adalah proses penting dalam transaksi hartanah yang perlu difahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Mari kita kaji dengan lebih terperinci mengenai syarat-syarat, tindakan yang perlu diambil selepas penamatan, dan implikasi yang terlibat.

7.1 Syarat-Syarat Penamatan Perjanjian Pembiayaan

Sebelum melaksanakan penamatan perjanjian pembiayaan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat:

 • Penyelesaian Baki Hutang: Peminjam perlu melunaskan baki hutang mereka sepenuhnya kepada pemberi pinjaman.
 • Pelarasan Dokumen: Semua dokumen berkaitan dengan pembiayaan perlu dipelaraskan dan ditandatangani sebagai tanda penamatannya.
 • Pemberitahuan Tertulis: Pemberi pinjaman perlu memberi pemberitahuan bertulis kepada peminjam mengenai penamatan perjanjian pembiayaan.

7.2 Tindakan yang Perlu diambil Selepas Penamatan

Selepas penamatan perjanjian pembiayaan dilaksanakan, terdapat beberapa tindakan yang perlu diambil oleh kedua belah pihak:

 • Pengiklanan Penamatan: Peminjam perlu memastikan bahawa penamatan perjanjian pembiayaan diberitahu kepada semua pihak yang berkaitan, termasuk agensi kredit dan pihak berkepentingan lain.
 • Pelupusan Hartanah (Jika Berkenaan): Jika hartanah telah digadai sebagai jaminan, peminjam perlu mengambil langkah untuk membebaskan gadai tersebut selepas penamatan.
 • Pematuhan Terhadap Terma Penamatan: Kedua belah pihak perlu memastikan bahawa semua terma yang ditetapkan dalam penamatan perjanjian pembiayaan dipatuhi sepenuhnya.

7.3 Implikasi Penamatan Perjanjian Pembiayaan

Penamatan perjanjian pembiayaan juga membawa implikasi tertentu yang perlu difahami oleh kedua belah pihak:

 • Hilangnya Tanggungjawab: Dengan penamatan perjanjian pembiayaan, peminjam tidak lagi mempunyai tanggungjawab untuk membuat pembayaran bulanan atau melunaskan hutang kepada pemberi pinjaman.
 • Kesan Terhadap Rekod Kredit: Penamatan perjanjian pembiayaan juga boleh memberi kesan kepada rekod kredit peminjam. Ini mungkin mempengaruhi keupayaan mereka untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan.
 • Potongan Kos Penamatan: Terdapat kos yang berkaitan dengan penamatan perjanjian pembiayaan, seperti yuran penamatan dan kos pengendalian dokumen. Peminjam perlu bersedia untuk menanggung kos ini.

Jadual 7: Syarat-Syarat Penamatan Perjanjian Pembiayaan

Syarat Butiran
Penyelesaian Baki Hutang Peminjam perlu melunaskan baki hutang kepada pemberi pinjaman
Pelarasan Dokumen Semua dokumen berkaitan perlu dipelaraskan dan ditandatangani
Pemberitahuan Tertulis Pemberi pinjaman perlu memberi pemberitahuan bertulis kepada peminjam

Dengan memahami syarat-syarat, tindakan yang perlu diambil, dan implikasi penamatan perjanjian pembiayaan, kedua belah pihak dapat melaksanakan proses ini dengan lancar dan tanpa sebarang masalah. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan mematuhi semua peraturan yang terpakai untuk memastikan penamatan perjanjian pembiayaan berjalan dengan lancar.

r architecture z61hzeqMuow unsplash

r architecture z61hzeqMuow unsplash

8. Pentadbiran Hartanah Selepas Transaksi

Setelah semua transaksi berkaitan hartanah selesai, adalah penting untuk memahami proses pentadbiran hartanah untuk memastikan segala urusan berkaitan diurus dengan cekap dan lancar. Mari kita lihat dengan lebih terperinci langkah-langkah yang perlu diambil dalam pentadbiran hartanah selepas transaksi.

8.1 Pembayaran Cukai Hartanah dan Cukai Tanah

Satu langkah penting selepas transaksi hartanah adalah memastikan pembayaran cukai hartanah dan cukai tanah diuruskan dengan baik. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu diambil kira:

 • Pembayaran Cukai Hartanah: Pemilik hartanah perlu memastikan pembayaran cukai hartanah dilakukan secara berkala untuk mengelakkan sebarang komplikasi undang-undang.
 • Pembayaran Cukai Tanah: Selain itu, pemilik hartanah juga perlu memastikan pembayaran cukai tanah dilakukan dengan tepat pada masanya untuk mengelakkan sebarang denda atau tindakan undang-undang.

8.2 Penyelenggaraan Hartanah

Pemeliharaan dan penyelenggaraan hartanah adalah aspek penting dalam menjaga nilai hartanah dan memastikan keselesaan penghuni. Berikut adalah beberapa tindakan yang perlu diambil:

 • Servis Berkala: Penyelenggaraan berkala seperti penyelenggaraan penyejukan udara, sistem elektrik, dan pengecatan perlu dijalankan untuk memastikan hartanah berada dalam keadaan yang baik.
 • Keselamatan: Pemilik hartanah perlu memastikan sistem keselamatan seperti sistem penggera kebakaran dan kunci keselamatan berfungsi dengan baik.

8.3 Penyewaan atau Penjualan Semula Hartanah

Jika hartanah tersebut adalah untuk disewa atau dijual semula, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil:

 • Pemasaran Hartanah: Jika hartanah tersebut akan dijual semula, pemilik perlu membuat strategi pemasaran yang berkesan untuk menarik bakal pembeli.
 • Penyewaan: Jika hartanah itu akan disewakan, pemilik perlu menyelidik penyewa yang berpotensi dan menjalankan proses penyewaan dengan teliti.

Jadual 8: Pentadbiran Hartanah Selepas Transaksi

Langkah Butiran
Pembayaran Cukai Hartanah Pemilik perlu memastikan pembayaran cukai hartanah dilakukan secara berkala
Pembayaran Cukai Tanah Pemilik perlu memastikan pembayaran cukai tanah dilakukan dengan tepat pada masanya
Penyelenggaraan Berkala Penyelenggaraan berkala seperti penyelenggaraan penyejukan udara dan sistem elektrik perlu dijalankan
Pemasaran Hartanah Pemilik perlu membuat strategi pemasaran yang berkesan jika hartanah akan dijual semula
Proses Penyewaan Jika hartanah akan disewakan, proses penyewaan perlu dijalankan dengan teliti

Dengan memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam pentadbiran hartanah selepas transaksi, pemilik hartanah dapat memastikan hartanah mereka diurus dengan baik dan memberi manfaat maksimum kepada mereka dan pihak-pihak yang terlibat.