Kontraktor Rumah

Panduan Lengkap: Proses Pembiayaan dan Penukaran Hartanah Sektor Awam

s group official 10wiineWd s unsplash

Panduan Lengkap: Proses Pembiayaan dan Penukaran Hartanah Sektor Awam


Table of Contents

1. Pengenalan

Pada hari ini, memiliki rumah sendiri bukan lagi satu matlamat yang mustahil untuk dikecapi. Bagi kebanyakan individu, memiliki rumah bukan sekadar satu impian, tetapi satu hak yang diingini untuk memastikan stabiliti dan keselesaan hidup. Namun, untuk mewujudkan impian ini, ramai yang memerlukan bantuan kewangan dalam bentuk pembiayaan perumahan. Artikel ini bertujuan untuk membimbing anda melalui proses pembiayaan perumahan dalam sektor awam dengan lengkap dan terperinci.

Pemahaman Terhadap Proses Pembiayaan

Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami apa itu pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan merujuk kepada pinjaman kewangan yang diberikan oleh institusi kewangan kepada individu untuk membeli atau membina sebuah rumah. Biasanya, pembiayaan ini melibatkan syarat-syarat yang diperjanjikan seperti tempoh pembiayaan, kadar faedah, dan jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Pentingnya Pengetahuan Terperinci

Banyak orang mungkin tergelincir dalam proses pembiayaan perumahan disebabkan kekurangan pengetahuan atau maklumat yang mencukupi. Oleh itu, artikel ini akan memberikan penerangan yang jelas dan terperinci tentang jadual kelayakan dan amaun maksimum pembiayaan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan bagi permohonan pembiayaan perumahan.

Siapa Yang Berminat?

Artikel ini tidak hanya memberi manfaat kepada individu yang sedang mencari pembiayaan perumahan, tetapi juga kepada mereka yang berkecimpung dalam bidang perumahan dan pembangunan. Para pembaca yang ingin memahami proses pembiayaan perumahan dalam sektor awam dengan lebih mendalam juga akan mendapati artikel ini berguna.

Tabel: Jadual Kelayakan dan Amaun Maksimum Pembiayaan

Pendapatan Bersih (RM) Kelayakan Maksimum (RM)
6,500 ke atas 750,000
6,000 720,000
5,700 680,000
5,500 650,000
5,000 600,000
4,700 560,000
4,500 540,000
4,300 510,000
4,000 470,000
3,800 450,000
3,500 420,000
2,900 340,000
2,300 270,000
Sehingga 1,700 200,000

Jadual di atas menunjukkan kelayakan maksimum pembiayaan berdasarkan pendapatan bersih. Semakin tinggi pendapatan bersih, semakin tinggi juga kelayakan maksimum pembiayaan yang boleh diperoleh. Jangan risau jika nampak rumit pada awalnya, artikel ini akan membantu anda memahaminya langkah demi langkah.

samantha gades gKjLLN1T8HQ unsplash scaled

samantha gades gKjLLN1T8HQ unsplash scaled

2. Kelayakan dan Amaun Pembiayaan

Proses mendapatkan pembiayaan perumahan melibatkan beberapa faktor penting, termasuklah kelayakan dan amaun maksimum yang boleh diperoleh. Pada bahagian ini, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai jadual kelayakan dan bagaimana ia mempengaruhi jumlah pembiayaan yang boleh anda peroleh.

Kelayakan Maksimum Berdasarkan Pendapatan Bersih

Kelayakan maksimum pembiayaan adalah jumlah maksimum yang boleh diberikan oleh institusi kewangan berdasarkan pendapatan bersih pemohon. Semakin tinggi pendapatan bersih, semakin tinggi juga kelayakan maksimum yang boleh diperoleh. Jika anda mempunyai pendapatan bersih melebihi RM6,500, anda berhak memohon pembiayaan sehingga RM750,000.

Elaun Tetap yang Diperhitungkan

Penting untuk diingat bahawa dalam penentuan kelayakan, institusi kewangan juga mengambil kira elaun tetap yang diterima oleh pemohon. Elaun tetap ini merangkumi pelbagai jenis elaun seperti Imbuhan Tetap Perumahan (ITP), Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA), dan lain-lain. Ini adalah sebahagian daripada pendapatan yang boleh meningkatkan kelayakan anda untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih tinggi.

Menggunakan Jadual Kelayakan

Jadual kelayakan adalah alat yang berguna bagi pemohon untuk menentukan jumlah pembiayaan yang mereka layak memohon berdasarkan pendapatan bersih mereka. Dengan merujuk kepada jadual, anda dapat mengenal pasti di mana anda berada dalam skala kelayakan dan berapa banyak pembiayaan yang boleh anda peroleh.

Kesesuaian dengan Keperluan Perumahan

Sementara kelayakan maksimum adalah satu faktor penting, adalah penting juga untuk memastikan bahawa jumlah pembiayaan yang diperoleh sesuai dengan keperluan perumahan. Anda perlu menimbangkan faktor seperti harga pasaran hartanah, kos pembinaan, dan juga keperluan peribadi anda sebelum membuat keputusan akhir.

Tabel: Jadual Kelayakan dan Amaun Maksimum Pembiayaan

Pendapatan Bersih (RM) Kelayakan Maksimum (RM)
6,500 ke atas 750,000
6,000 720,000
5,700 680,000
5,500 650,000
5,000 600,000
4,700 560,000
4,500 540,000
4,300 510,000
4,000 470,000
3,800 450,000
3,500 420,000
2,900 340,000
2,300 270,000
Sehingga 1,700 200,000

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai jadual kelayakan dan amaun pembiayaan maksimum, anda akan lebih yakin untuk melangkah ke hadapan dalam proses mendapatkan pembiayaan perumahan. Jangan lupa untuk merujuk kembali kepada jadual ini semasa merancang perbelanjaan untuk pembelian rumah anda.


3. Permohonan Pembiayaan untuk Hartanah Tanpa Hakmilik

Pada bahagian ini, kita akan membincangkan proses permohonan pembiayaan untuk pembelian hartanah tanpa hakmilik individu atau strata di pasaran sekunder. Ini adalah langkah penting bagi individu yang ingin memiliki rumah tetapi belum mempunyai hakmilik yang sah.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan

Sebelum memulakan proses pembiayaan, penting untuk memastikan bahawa anda telah menyediakan semua dokumen yang diperlukan. Antara dokumen yang biasanya diminta termasuklah:

 • Penyata baki hutang penjual kedua bagi enam (6) bulan ke hadapan
 • Perjanjian Jual Beli asal bagi transaksi jual beli terdahulu
 • Persetujuan risiko pembelian daripada penjual bukan pemilik
 • Laporan kemajuan binaan dan nilaian semasa daripada JPPH

Senarai Semak Permohonan Pembiayaan

Bagi memudahkan proses permohonan, adalah bijak untuk merujuk kepada senarai semak yang disediakan oleh institusi kewangan. Senarai semak ini memastikan anda telah menyediakan semua dokumen yang diperlukan dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.

Langkah-langkah dalam Proses Permohonan

Proses permohonan pembiayaan biasanya melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti secara berperingkat. Antara langkah-langkah yang perlu diambil termasuklah:

 1. Mengisi borang permohonan pembiayaan
 2. Melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan
 3. Menyerahkan permohonan kepada institusi kewangan
 4. Menunggu kelulusan pembiayaan

Keperluan Persetujuan Risiko Pembelian

Pada beberapa kes, pemohon mungkin perlu memberikan persetujuan risiko pembelian. Ini adalah langkah penting yang memastikan pemohon sedar akan risiko yang terlibat apabila membeli hartanah daripada penjual bukan pemilik.

Tabel: Senarai Semak Permohonan Pembiayaan

No. Dokumen
1 Penyata baki hutang penjual kedua
2 Perjanjian Jual Beli asal
3 Persetujuan risiko pembelian daripada penjual
4 Laporan kemajuan binaan dan nilaian semasa

Dengan memastikan bahawa semua dokumen-dokumen yang diperlukan telah disediakan dan prosedur permohonan dipatuhi, anda akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan dengan lancar. Jangan ragu untuk mendapatkan bantuan daripada penasihat kewangan jika perlu.

samantha gades BlIhVfXbi9s unsplash scaled

samantha gades BlIhVfXbi9s unsplash scaled

4. Permohonan Pembiayaan untuk Hartanah dengan Hakmilik

Proses pembiayaan untuk pembelian hartanah dengan hakmilik individu atau strata di pasaran sekunder memerlukan langkah-langkah yang berbeza berbanding dengan hartanah tanpa hakmilik. Artikel ini akan menjelaskan dengan terperinci mengenai prosedur dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses ini.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan

Proses permohonan pembiayaan untuk hartanah dengan hakmilik memerlukan penyediaan beberapa dokumen penting sebelum permohonan boleh dibuat. Antara dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan termasuklah:

 • Penyata baki hutang bank penjual kedua
 • Salinan Borang Pindahmilik (Borang 14A/MOT)
 • Surat kebenaran pindah milik dan kegagalan gadaian dari pihak berkuasa negeri
 • Laporan kemajuan binaan dan nilaian semasa daripada JPPH

Senarai Semak Permohonan Pembiayaan

Sama seperti dalam permohonan untuk hartanah tanpa hakmilik, pemohon perlu merujuk kepada senarai semak yang disediakan oleh institusi kewangan. Senarai semak ini membantu memastikan semua dokumen-dokumen yang diperlukan telah disediakan dengan betul sebelum permohonan dibuat.

Langkah-langkah dalam Proses Permohonan

Proses permohonan pembiayaan untuk hartanah dengan hakmilik melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti. Antara langkah-langkah tersebut termasuklah:

 1. Mengisi borang permohonan pembiayaan dengan betul
 2. Melampirkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan
 3. Menghantar permohonan kepada institusi kewangan
 4. Menunggu untuk menerima kelulusan pembiayaan

Pentingnya Persetujuan Kebenaran Pindah Milik

Dalam sesetengah kes, pemohon mungkin perlu mendapatkan persetujuan kebenaran pindah milik daripada pihak berkuasa negeri. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pemindahan hakmilik dilakukan secara sah dan sahaja selepas gadaian kepada institusi kewangan dibuat.

Tabel: Senarai Semak Permohonan Pembiayaan

No. Dokumen
1 Penyata baki hutang bank penjual kedua
2 Salinan Borang Pindahmilik
3 Surat kebenaran pindah milik dan kegagalan gadaian
4 Laporan kemajuan binaan dan nilaian semasa

Dengan memahami prosedur dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam permohonan pembiayaan untuk hartanah dengan hakmilik, anda dapat memastikan bahawa proses pembiayaan berjalan lancar dan tanpa sebarang kelewatan. Jangan ragu untuk mendapatkan bantuan dari profesional kewangan jika diperlukan.


5. Penukaran Lot Tanah

Proses penukaran lot tanah adalah penting dalam pembangunan hartanah dan melibatkan langkah-langkah yang khusus serta dokumen-dokumen yang perlu disediakan dengan teliti. Mari kita kaji dengan lebih terperinci proses ini dan apa yang diperlukan untuk melengkapkan permohonan penukaran lot.

Proses Penukaran Lot dan Dokumen yang Diperlukan

Penukaran lot tanah melibatkan pertukaran hakmilik bagi kawasan tanah yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang perlu diikuti dalam proses ini termasuklah:

 1. Pengesahan dari pemaju atau tuan tanah: Pengesahan dari pemaju atau tuan tanah yang memegang hakmilik asal adalah langkah pertama dalam proses penukaran lot.
 2. Perjanjian Jual Beli Baharu: Perjanjian jual beli baharu perlu disediakan untuk merakamkan pertukaran lot tanah tersebut.
 3. Borang Akujanji: Borang akujanji perlu diisi antara pemaju atau tuan tanah dengan pemohon yang merancang untuk melakukan penukaran lot.

Langkah-langkah untuk Melengkapkan Permohonan Penukaran Lot

Setelah semua dokumen-dokumen yang diperlukan telah disediakan, langkah-langkah berikut boleh diikuti untuk melengkapkan permohonan penukaran lot:

 1. Isi Borang Permohonan: Isi borang permohonan penukaran lot dengan lengkap dan tepat.
 2. Lampirkan Dokumen: Sertakan semua dokumen yang diperlukan bersama dengan borang permohonan.
 3. Hantar Permohonan: Hantar permohonan penukaran lot kepada pihak berkuasa tempatan atau agensi yang berkenaan.
 4. Tunggu Kelulusan: Tunggu untuk menerima kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan atau agensi yang bertanggungjawab.

Tabel: Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk Penukaran Lot

No. Dokumen
1 Pengesahan dari pemaju atau tuan tanah
2 Perjanjian Jual Beli Baharu
3 Borang Akujanji

Dengan memahami proses penukaran lot tanah dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemohon dapat memastikan bahawa permohonan mereka berjalan lancar dan cepat diproses. Jika terdapat sebarang ketidakjelasan, adalah bijak untuk mendapatkan nasihat profesional sebelum membuat permohonan.

samantha gades 1WTRatWlJvA unsplash scaled

samantha gades 1WTRatWlJvA unsplash scaled

6. Penukaran Kontraktor LPPSA

Proses penukaran kontraktor dalam pembinaan hartanah adalah langkah yang penting bagi pemohon yang menghadapi masalah dengan kontraktor sedia ada. Artikel ini akan membincangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi pemohon yang ingin menukar kontraktor, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses permohonan tersebut.

Langkah-langkah yang Perlu Diambil

Bagi pemohon yang ingin menukar kontraktor dalam pembinaan hartanah, langkah-langkah berikut perlu diambil dengan teliti:

 1. Mengemukakan Permohonan Bertulis: Langkah pertama adalah dengan mengemukakan permohonan bertulis kepada Lembaga Perumahan dan Hartanah Persekutuan (LPPSA) untuk menukar kontraktor.
 2. Sertakan Justifikasi: Sertakan justifikasi yang jelas dan kukuh mengapa penukaran kontraktor diperlukan. Justifikasi ini perlu disokong dengan bukti-bukti yang relevan seperti masalah yang timbul dengan kontraktor sedia ada.
 3. Mendapatkan Persetujuan: Tunggu untuk menerima persetujuan daripada LPPSA sebelum melanjutkan dengan penukaran kontraktor.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan

Dalam memproses permohonan penukaran kontraktor, beberapa dokumen penting perlu disediakan. Dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan termasuklah:

 • Surat permohonan bertulis untuk menukar kontraktor
 • Justifikasi atau penjelasan mengenai keperluan penukaran kontraktor
 • Sebarang bukti atau dokumen sokongan seperti surat teguran kepada kontraktor sedia ada

Tabel: Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk Penukaran Kontraktor

No. Dokumen
1 Surat permohonan bertulis untuk menukar kontraktor
2 Justifikasi mengenai keperluan penukaran kontraktor
3 Bukti atau dokumen sokongan seperti surat teguran

Dengan memahami langkah-langkah yang perlu diambil dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemohon akan dapat memproses permohonan penukaran kontraktor dengan lebih lancar. Pastikan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LPPSA untuk memastikan permohonan berjalan dengan lancar.


7. Penegasan Undang-Undang dan Persetujuan

Proses pembiayaan dan penukaran hartanah melibatkan penegasan undang-undang serta persetujuan yang diperlukan dari pelbagai pihak. Artikel ini akan mengupas keperluan undang-undang serta persetujuan yang diperlukan dalam proses ini, termasuk peranan peguam dan pihak berkuasa tempatan.

Keperluan Undang-Undang dalam Pembiayaan Hartanah

Pembiayaan hartanah adalah satu proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai undang-undang yang berkaitan. Beberapa undang-undang yang perlu diambil kira termasuk Akta Kewangan 2013 serta Akta Pemaju Perumahan 1966. Kepatuhan terhadap undang-undang ini adalah penting untuk memastikan proses pembiayaan berjalan lancar.

Peranan Peguam dalam Proses Pembiayaan

Peguam memainkan peranan penting dalam proses pembiayaan hartanah. Mereka membantu memeriksa dokumen-dokumen perjanjian jual beli, menyediakan surat-surat kebenaran, dan memberikan nasihat undang-undang kepada pemohon. Dengan penglibatan peguam, pemohon dapat memastikan bahawa segala urusan undang-undang berkaitan dengan pembiayaan hartanah dilaksanakan dengan betul.

Persetujuan Tempatan dalam Penukaran Hartanah

Selain daripada persetujuan undang-undang, persetujuan dari pihak berkuasa tempatan juga diperlukan dalam proses penukaran hartanah. Pihak berkuasa tempatan memastikan bahawa pembinaan atau penukaran hartanah mematuhi peraturan dan garis panduan tempatan, termasuk zon-zon pembangunan dan perancangan bandar.

Tabel: Peranan Utama Dalam Proses Pembiayaan dan Penukaran Hartanah

No. Peranan
1 Peguam
2 Pihak berkuasa tempatan

Dengan memahami keperluan undang-undang serta persetujuan yang diperlukan, pemohon akan dapat menguruskan proses pembiayaan dan penukaran hartanah dengan lebih cekap. Pastikan untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang sesuai dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan.

sabri tuzcu w8HTBRcsmNo unsplash

sabri tuzcu w8HTBRcsmNo unsplash

8. Panduan Praktikal untuk Berjaya dalam Proses Pembiayaan dan Penukaran Hartanah

Dalam bahagian terakhir ini, kita akan menyediakan panduan praktikal bagi individu yang ingin berjaya dalam proses pembiayaan dan penukaran hartanah. Langkah-langkah praktikal ini akan membantu memudahkan proses dan memastikan kejayaan dalam perjalanan anda menuju memiliki hartanah yang diimpikan.

Langkah 1: Rancang Dengan Teliti

Sebelum memulakan proses pembiayaan atau penukaran hartanah, adalah penting untuk merancang dengan teliti. Tentukan matlamat anda, anggaran kewangan, dan kaji kemampuan untuk melaksanakan pembayaran bulanan dengan selesa.

Langkah 2: Rujuk kepada Senarai Semak

Semasa melaksanakan proses pembiayaan atau penukaran hartanah, pastikan untuk merujuk kepada senarai semak yang disediakan oleh institusi kewangan atau pihak berkuasa tempatan. Senarai semak ini akan membantu memastikan bahawa anda telah menyediakan semua dokumen yang diperlukan dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Langkah 3: Dapatkan Nasihat Profesional

Jika perlu, jangan ragu untuk mendapatkan nasihat profesional dari peguam hartanah atau penasihat kewangan. Mereka akan membantu menjelaskan sebarang keraguan anda, memastikan bahawa semua proses dijalankan dengan betul, dan memberikan nasihat yang berguna mengenai urusan undang-undang dan kewangan.

Langkah 4: Pantau Proses dengan Berhemah

Semasa menjalani proses pembiayaan atau penukaran hartanah, adalah penting untuk pantau proses dengan berhemah. Sediakan jadual yang tersusun dengan baik, komunikasikan dengan jelas dengan semua pihak yang terlibat, dan pastikan untuk menyelesaikan sebarang isu yang timbul dengan segera.

Langkah 5: Patuhi Semua Peraturan dan Garis Panduan

Akhir sekali, pastikan untuk patuhi semua peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan dan institusi kewangan. Ini termasuk peraturan berkaitan dengan zon-zon pembangunan, persetujuan undang-undang, dan syarat-syarat pembiayaan yang telah ditetapkan.

Tabel: Langkah-langkah untuk Berjaya dalam Proses Pembiayaan dan Penukaran Hartanah

Langkah Keterangan
1 Rancang Dengan Teliti
2 Rujuk kepada Senarai Semak
3 Dapatkan Nasihat Profesional
4 Pantau Proses dengan Berhemah
5 Patuhi Semua Peraturan dan Garis Panduan

Dengan mengikuti panduan praktikal ini, anda akan dapat menjalani proses pembiayaan dan penukaran hartanah dengan lebih yakin dan berjaya. Ingatlah untuk sentiasa berkomunikasi dengan jelas, mematuhi semua peraturan yang ditetapkan, dan mendapatkan bantuan profesional jika perlu. Selamat berjaya dalam perjalanan anda menuju memiliki hartanah yang diimpikan!