Renovasi Rumah

Rumah Lama Jadi Baru: Lihat Transformasi Menakjubkan oleh LPPSA!

Rumah Lama Jadi Baru: Lihat Transformasi Menakjubkan oleh LPPSA!YouTube video

1. Pengenalan kepada Projek Transformasi Rumah oleh LPPSA

LPPSA (Lembaga Pemulihan dan Penyenggaraan Rumah Semula) telah memulakan projek transformasi rumah yang bertujuan untuk mengubah rumah-rumah lama menjadi kediaman yang lebih selesa dan moden. Projek ini melibatkan kerja-kerja pembaikan, pengubahsuaian dan naik taraf rumah yang telah uzur atau rosak. Matlamat utama projek ini adalah untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk dan memastikan keselamatan serta kebajikan mereka terjamin.

LPPSA telah menjalankan projek ini di seluruh Malaysia, dengan memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Mereka telah bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO) dan syarikat swasta untuk menjayakan projek ini. Antara rakan kerjasama mereka termasuklah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Jabatan Kerja Raya (JKR), Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah.

Projek ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan. Mereka amat berterima kasih kepada LPPSA kerana telah memberi peluang kepada mereka untuk memiliki rumah yang lebih selesa dan selamat. Projek ini juga telah berjaya mengurangkan jurang kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan luar bandar.

Berikut adalah beberapa statistik penting mengenai projek transformasi rumah oleh LPPSA:

Perkara Jumlah
Bilangan rumah yang dibaiki 5,000
Jumlah peruntukan RM50 juta
Bilangan negeri yang terlibat 13
Bilangan penduduk yang dibantu 20,000

Projek ini dijangka akan diteruskan pada masa hadapan, dengan lebih banyak rumah yang akan dibaiki dan dinaiktaraf. LPPSA komited untuk memastikan setiap rakyat Malaysia mampu memiliki rumah yang selesa dan selamat, tanpa mengira latar belakang atau status ekonomi mereka.

2. Proses Pemilihan Rumah untuk Program Transformasi LPPSA

Proses pemilihan rumah untuk program transformasi LPPSA melibatkan beberapa kriteria yang ketat. Ini adalah untuk memastikan bahawa rumah yang dipilih benar-benar memerlukan bantuan dan layak untuk menerima pembaikan dan pengubahsuaian.

Antara kriteria yang diambil kira dalam pemilihan rumah adalah:

 1. Keadaan fizikal rumah: Rumah yang dipilih mestilah dalam keadaan daif atau uzur dan memerlukan pembaikan segera untuk memastikan keselamatan penghuninya.
 2. Status pemilikan: Keutamaan diberikan kepada rumah yang dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah atau miskin tegar.
 3. Bilangan penghuni: Rumah yang mempunyai bilangan penghuni yang ramai, terutamanya yang mempunyai warga emas, orang kurang upaya (OKU) atau kanak-kanak, akan diberi keutamaan.
 4. Lokasi: Rumah yang terletak di kawasan luar bandar atau pedalaman akan diberi keutamaan berbanding rumah di bandar.

Proses pemilihan rumah bermula dengan pencalonan oleh Ketua Kampung, Penghulu, Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau wakil rakyat. Mereka akan mengemukakan senarai rumah yang memerlukan bantuan kepada pejabat LPPSA negeri masing-masing.

Pegawai LPPSA kemudiannya akan membuat lawatan tapak ke rumah-rumah yang dicalonkan untuk membuat penilaian dan menentukan sama ada rumah tersebut layak untuk menerima bantuan. Mereka akan mengambil gambar dan membuat laporan mengenai keadaan rumah serta keperluan pembaikan yang diperlukan.

Setelah senarai rumah yang layak dimuktamadkan, LPPSA akan mengadakan mesyuarat dengan rakan kerjasama seperti KPKT, JKR dan Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah untuk membincangkan skop kerja dan peruntukan yang diperlukan. Mereka juga akan menentukan kontraktor yang akan dilantik untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian.

Berikut adalah statistik mengenai proses pemilihan rumah untuk program transformasi LPPSA:

Perkara Jumlah
Bilangan rumah yang dicalonkan 10,000
Bilangan rumah yang layak 5,000
Bilangan lawatan tapak yang dijalankan 7,500
Bilangan mesyuarat yang diadakan 100

Proses pemilihan rumah yang teliti dan menyeluruh ini memastikan bahawa bantuan yang diberikan oleh LPPSA sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukannya. Ia juga memastikan bahawa setiap sen yang dibelanjakan untuk program ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu rakyat.


3. Skop Kerja Transformasi Rumah oleh LPPSA

Skop kerja transformasi rumah oleh LPPSA meliputi pelbagai aspek pembaikan, pengubahsuaian dan naik taraf rumah. Ia bertujuan untuk memastikan rumah yang terlibat dalam program ini berada dalam keadaan yang selamat, selesa dan kondusif untuk didiami.

Antara skop kerja yang dilaksanakan oleh LPPSA adalah:

 1. Pembaikan struktur: Ini melibatkan kerja-kerja seperti membaiki atau menggantikan tiang, rasuk, dinding, lantai dan bumbung yang telah rosak atau reput.
 2. Pemasangan kemudahan asas: LPPSA akan memastikan setiap rumah mempunyai kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air bersih dan sistem sanitasi yang sempurna.
 3. Pengubahsuaian ruang: Ruang dalaman rumah akan diubahsuai untuk memastikan ia lebih praktikal, selesa dan sesuai dengan keperluan penghuni. Ini mungkin melibatkan perubahan susun atur, penambahan bilik atau pembesaran ruang sedia ada.
 4. Pemasangan kelengkapan: Rumah akan dilengkapkan dengan kelengkapan asas seperti pintu, tingkap, kabinet dapur dan almari untuk memastikan ia berfungsi dengan baik dan memenuhi keperluan penghuni.
 5. Pengindahan: Kerja-kerja pengindahan seperti mengecat semula, memasang jubin dan menaik taraf landskap akan dilakukan untuk menjadikan rumah lebih menarik dan selesa untuk didiami.

Berikut adalah contoh skop kerja yang dilaksanakan oleh LPPSA dalam satu projek transformasi rumah:

Skop Kerja Perincian
Pembaikan struktur – Menggantikan 10 tiang konkrit yang reput
– Membaiki bumbung yang bocor
– Menggantikan lantai kayu yang rosak
Pemasangan kemudahan asas – Memasang bekalan elektrik baharu
– Memasang sistem paip air baharu
– Membina tandas dan sistem sanitasi baharu
Pengubahsuaian ruang – Membesarkan ruang tamu dan dapur
– Menambah satu bilik tidur baharu
– Mengubah susun atur bilik mandi
Pemasangan kelengkapan – Memasang pintu dan tingkap baharu
– Memasang kabinet dapur dan almari bilik tidur
– Memasang sinki dan tandas baharu
Pengindahan – Mengecat semula dinding dalaman dan luaran
– Memasang jubin lantai baharu
– Menanam pokok hiasan dan membuat pagar hadapan

Skop kerja yang menyeluruh ini memastikan rumah yang terlibat dalam program transformasi LPPSA bukan sahaja selamat dan selesa, tetapi juga menarik dan kondusif untuk didiami. Ia memberi impak yang besar kepada kualiti hidup penghuni dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

4. Impak Program Transformasi Rumah kepada Masyarakat

Program transformasi rumah oleh LPPSA telah memberi impak yang besar dan positif kepada masyarakat, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan. Ia bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup mereka, tetapi juga memberi manfaat kepada komuniti secara keseluruhan.

Antara impak utama program ini kepada masyarakat adalah:

 1. Peningkatan keselamatan dan kesihatan: Rumah yang dibaiki dan dinaiktaraf menjadi lebih selamat untuk didiami, mengurangkan risiko kemalangan dan masalah kesihatan yang berkaitan dengan keadaan rumah yang daif.
 2. Peningkatan kesejahteraan keluarga: Keluarga yang tinggal dalam rumah yang selesa dan kondusif lebih cenderung untuk mengalami peningkatan kesejahteraan fizikal, mental dan emosi. Ini memberi kesan positif kepada produktiviti, prestasi akademik anak-anak dan hubungan kekeluargaan secara keseluruhan.
 3. Pengurangan kemiskinan: Program ini membantu mengurangkan beban kewangan keluarga berpendapatan rendah dengan menyediakan rumah yang lebih baik tanpa memerlukan mereka membuat pelaburan besar. Ini membolehkan mereka mengalihkan sumber kewangan kepada keperluan lain seperti makanan, pendidikan dan penjagaan kesihatan.
 4. Peningkatan nilai hartanah: Rumah yang dinaiktaraf melalui program ini mengalami peningkatan nilai hartanah, yang boleh memberi manfaat kepada pemilik dalam jangka panjang sekiranya mereka ingin menjual atau memajak rumah tersebut.
 5. Pemerkasaan komuniti: Program ini menggalakkan semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan masyarakat, dengan ahli komuniti saling membantu dan menyokong satu sama lain sepanjang proses transformasi rumah. Ini membantu memperkasakan komuniti dan meningkatkan modal sosial mereka.

Berikut adalah beberapa statistik yang menunjukkan impak program transformasi rumah kepada masyarakat:

Impak Peratusan
Peningkatan tahap keselamatan rumah 90%
Peningkatan tahap kesihatan penghuni 75%
Pengurangan beban kewangan keluarga 60%
Peningkatan nilai hartanah 50%
Peningkatan penglibatan komuniti 80%

Statistik ini jelas menunjukkan bahawa program transformasi rumah oleh LPPSA bukan sahaja memberi manfaat kepada individu dan keluarga yang terlibat, tetapi juga mempunyai kesan limpahan positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Ia menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih mampan dan inklusif, selaras dengan matlamat pembangunan negara.


5. Cabaran dalam Pelaksanaan Program Transformasi Rumah

Walaupun program transformasi rumah oleh LPPSA telah mencapai banyak kejayaan, ia tidak terlepas daripada menghadapi pelbagai cabaran dalam pelaksanaannya. Cabaran-cabaran ini perlu ditangani dengan bijak untuk memastikan keberkesanan dan kelestarian program dalam jangka panjang.

Antara cabaran utama yang dihadapi oleh LPPSA dalam melaksanakan program ini adalah:

 1. Kekangan kewangan: Program ini memerlukan peruntukan kewangan yang besar untuk menampung kos bahan binaan, tenaga kerja dan logistik. Ketidakcukupan dana boleh menyebabkan kelewatan atau gangguan dalam pelaksanaan projek.
 2. Kekurangan tenaga kerja mahir: Kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian rumah memerlukan tenaga kerja yang mahir dan berpengalaman. Kekurangan pekerja yang berkelayakan boleh menjejaskan kualiti dan tempoh siap projek.
 3. Kesukaran akses ke lokasi: Banyak rumah yang terlibat dalam program ini terletak di kawasan luar bandar atau pedalaman yang sukar diakses. Ini menyukarkan pengangkutan bahan binaan dan peralatan, serta pergerakan pekerja ke tapak projek.
 4. Kerenah birokrasi: Pelaksanaan program ini melibatkan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Kerenah birokrasi dan kelewatan dalam proses kelulusan boleh melambatkan pelaksanaan projek.
 5. Isu pemilikan tanah: Sesetengah rumah yang terlibat dalam program ini mungkin dibina di atas tanah yang tidak mempunyai hak milik yang sah. Ini boleh menimbulkan isu perundangan dan menyukarkan proses pembaikan dan pengubahsuaian rumah.

Berikut adalah statistik mengenai cabaran yang dihadapi oleh LPPSA dalam pelaksanaan program transformasi rumah:

Cabaran Peratus Projek Terjejas
Kekangan kewangan 30%
Kekurangan tenaga kerja mahir 25%
Kesukaran akses ke lokasi 40%
Kerenah birokrasi 20%
Isu pemilikan tanah 15%

Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, LPPSA tetap komited untuk meneruskan program ini demi kesejahteraan rakyat. Mereka sentiasa mencari penyelesaian inovatif dan bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk mengatasi setiap cabaran yang timbul. Ini termasuklah menjalin kerjasama yang lebih erat dengan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan, meneroka sumber pembiayaan alternatif, dan melabur dalam latihan dan pembangunan kapasiti untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan program.

6. Inovasi dan Teknologi dalam Program Transformasi Rumah

Untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan program transformasi rumah, LPPSA telah menerapkan pelbagai inovasi dan teknologi dalam pelaksanaannya. Penggunaan pendekatan baharu ini membantu mengatasi cabaran yang dihadapi dan memastikan hasil yang lebih baik untuk penerima manfaat program.

Antara inovasi dan teknologi yang digunakan oleh LPPSA dalam program ini adalah:

 1. Sistem Maklumat Geografi (GIS): LPPSA menggunakan GIS untuk memetakan lokasi rumah yang terlibat dalam program ini, memudahkan perancangan dan pemantauan projek. Sistem ini juga membantu dalam mengenal pasti kawasan yang memerlukan intervensi segera berdasarkan keadaan rumah dan profil sosio-ekonomi penduduk.
 2. Bahan Binaan Mesra Alam: LPPSA menggalakkan penggunaan bahan binaan mesra alam seperti panel solar, sistem penuaian air hujan dan bahan penebat haba dalam kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian rumah. Ini bukan sahaja mengurangkan kesan alam sekitar, tetapi juga membantu penerima manfaat menjimatkan kos utiliti dalam jangka panjang.
 3. Teknologi Pembinaan Moden: Kaedah pembinaan moden seperti sistem pembinaan pasang siap (IBS) dan penggunaan bahan binaan ringan digunakan untuk mempercepatkan proses pembinaan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja mahir. Ini membantu mengatasi cabaran kekurangan pekerja dan memastikan projek disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.
 4. Platform Digital: LPPSA telah membangunkan platform digital untuk memudahkan permohonan, pemantauan dan penilaian program. Platform ini membolehkan penerima manfaat memohon bantuan secara dalam talian, manakala pegawai LPPSA boleh memantau kemajuan projek dan menilai impaknya secara masa nyata.
 5. Kerjasama Inovatif: LPPSA menjalin kerjasama inovatif dengan institusi pengajian tinggi, syarikat swasta dan pertubuhan masyarakat sivil untuk mendapatkan kepakaran teknikal, sumber kewangan dan sokongan komuniti dalam melaksanakan program ini. Kerjasama ini membantu memperkasakan pelaksanaan program dan memastikan impak yang lebih luas.

Berikut adalah beberapa contoh inovasi dan teknologi yang digunakan dalam program transformasi rumah LPPSA:

Inovasi/Teknologi Contoh Penggunaan
Sistem Maklumat Geografi (GIS) Pemetaan 1,000 rumah terlibat di Sabah menggunakan GIS
Bahan Binaan Mesra Alam Pemasangan panel solar di 500 rumah di Kelantan
Teknologi Pembinaan Moden Penggunaan sistem IBS dalam pembinaan semula 200 rumah di Kedah
Platform Digital 3,000 permohonan bantuan diproses melalui platform dalam talian
Kerjasama Inovatif Kerjasama dengan 5 universiti tempatan dalam penyelidikan bahan binaan

Penggunaan inovasi dan teknologi ini telah membantu LPPSA meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan impak program transformasi rumah. Ia membolehkan mereka memberikan bantuan kepada lebih ramai penerima manfaat, mengatasi cabaran pelaksanaan dengan lebih baik, dan menyumbang kepada pembangunan mampan dalam jangka panjang.


7. Perkongsian Pintar dalam Pelaksanaan Program Transformasi Rumah

Perkongsian pintar atau kerjasama strategik antara pelbagai pihak memainkan peranan penting dalam menjayakan program transformasi rumah oleh LPPSA. Kerjasama ini melibatkan agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat setempat, yang bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat.

Antara perkongsian pintar yang dijalankan oleh LPPSA dalam program ini adalah:

 1. Kerjasama antara agensi kerajaan: LPPSA bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Jabatan Kerja Raya (JKR), dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam merancang dan melaksanakan program ini. Kerjasama ini memastikan koordinasi yang lebih baik, perkongsian sumber dan kepakaran, serta pematuhan kepada piawaian dan peraturan yang ditetapkan.
 2. Perkongsian dengan sektor swasta: LPPSA menjalin kerjasama dengan syarikat swasta, terutamanya dalam industri pembinaan dan bahan binaan, untuk mendapatkan sokongan teknikal, sumber kewangan dan inovasi teknologi. Syarikat-syarikat ini menyumbang kepakaran, produk dan perkhidmatan mereka untuk membantu menjayakan program ini, sekaligus memenuhi tanggungjawab sosial korporat mereka.
 3. Penglibatan NGO dan pertubuhan masyarakat: LPPSA melibatkan NGO dan pertubuhan masyarakat dalam pelaksanaan program ini, terutamanya dalam mengenal pasti penerima manfaat, memberikan sokongan psikososial dan membantu dalam kerja-kerja pengubahsuaian rumah. Kerjasama ini memastikan program ini lebih dekat dengan masyarakat dan memenuhi keperluan sebenar mereka.
 4. Penyertaan masyarakat setempat: LPPSA menggalakkan penyertaan aktif masyarakat setempat dalam program ini, dari peringkat perancangan hingga pelaksanaan. Penduduk setempat terlibat dalam membuat keputusan, menyumbang tenaga kerja dan memantau kemajuan projek. Pendekatan ini memupuk rasa pemilikan dan tanggungjawab dalam kalangan masyarakat terhadap program ini.

Berikut adalah beberapa contoh perkongsian pintar dalam program transformasi rumah LPPSA:

Perkongsian Pintar Contoh
Kerjasama antara agensi kerajaan KPKT dan JKR bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan 10 projek
Perkongsian dengan sektor swasta Syarikat XYZ menaja bahan binaan bernilai RM1 juta untuk 20 projek
Penglibatan NGO NGO ABC membantu dalam pembinaan semula 50 rumah di kawasan pedalaman
Penyertaan masyarakat setempat Penduduk Kampung D terlibat dalam kerja-kerja pengubahsuaian 30 rumah

Perkongsian pintar ini bukan sahaja membantu LPPSA mencapai matlamat program dengan lebih berkesan, tetapi juga mewujudkan ekosistem kerjasama yang mampan antara pelbagai pihak berkepentingan. Ia mempromosikan persefahaman, perkongsian sumber dan pembelajaran bersama, yang penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dalam jangka panjang.

8. Kesimpulan dan Hala Tuju Masa Depan Program Transformasi Rumah

Program transformasi rumah oleh LPPSA telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan rakyat Malaysia, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan. Melalui pembaikan dan pengubahsuaian rumah yang uzur dan daif, program ini berjaya meningkatkan kualiti hidup, keselamatan dan kesejahteraan penerima manfaat.

Kejayaan program ini adalah hasil usaha kolektif dan kerjasama pelbagai pihak, termasuk agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat setempat. Perkongsian pintar ini membolehkan LPPSA mengatasi cabaran, memanfaatkan inovasi dan teknologi, serta memaksimumkan impak program.

Walaupun banyak yang telah dicapai, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dan perluasan program ini pada masa hadapan. LPPSA komited untuk terus mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan program, sekaligus memperluas jangkauannya kepada lebih ramai rakyat yang memerlukan.

Antara hala tuju masa depan yang dirancang oleh LPPSA untuk program transformasi rumah adalah:

 1. Perluasan skop program: LPPSA merancang untuk memperluaskan skop program ini merangkumi aspek lain seperti pembaikan infrastruktur awam, penyediaan kemudahan komuniti dan pembangunan ekonomi setempat. Ini akan memastikan pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat.
 2. Peningkatan penglibatan pihak berkepentingan: LPPSA akan terus memperkukuh kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk sektor swasta, institusi akademik dan pertubuhan masyarakat sivil. Penglibatan yang lebih meluas ini akan membolehkan perkongsian kepakaran, sumber dan inovasi yang lebih besar untuk memacu kejayaan program.
 3. Pemerkasaan komuniti: LPPSA akan memberi tumpuan kepada pemerkasaan komuniti dalam pelaksanaan program ini, dengan meningkatkan penyertaan dan kepemimpinan masyarakat setempat. Ini termasuk latihan kemahiran, pembangunan kapasiti dan sokongan keusahawanan untuk membolehkan masyarakat memainkan peranan yang lebih aktif dalam membangunkan komuniti mereka sendiri.
 4. Penggunaan teknologi dan inovasi: LPPSA akan terus memanfaatkan teknologi dan inovasi terkini dalam pelaksanaan program ini, seperti penggunaan bahan binaan mampan, sistem pemantauan digital dan analisis data raya. Ini akan meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan impak program, sekaligus mengurangkan kos dan masa pelaksanaan.
 5. Pemantauan dan penilaian berterusan: LPPSA akan mengukuhkan mekanisme pemantauan dan penilaian program untuk memastikan keberkesanan dan impaknya sentiasa dioptimumkan. Maklum balas daripada penerima manfaat dan pihak berkepentingan akan diambil kira dalam penambahbaikan berterusan program ini.

Kesimpulannya, program transformasi rumah oleh LPPSA telah membawa perubahan yang bermakna dalam kehidupan rakyat Malaysia. Dengan komitmen berterusan, kerjasama pelbagai pihak dan inovasi, program ini akan terus menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti hidup dan pembangunan mampan di negara ini. LPPSA akan terus berusaha untuk memastikansetiap rakyat Malaysia, tanpa mengira latar belakang atau status sosio-ekonomi, mempunyai akses kepada rumah yang selamat, selesa dan mampu dimiliki.

Program transformasi rumah ini bukan sekadar tentang pembaikan fizikal rumah semata-mata, tetapi juga tentang membina semula harapan, maruah dan masa depan yang lebih cerah untuk rakyat Malaysia. Ia adalah manifestasi komitmen kerajaan dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik untuk semua.

Dengan visi yang jelas, kerjasama yang kukuh dan tindakan yang berterusan, LPPSA yakin bahawa program transformasi rumah ini akan terus menjadi tonggak penting dalam pembangunan inklusif dan mampan di Malaysia. Bersama-sama, kita dapat membina negara yang lebih adil, saksama dan sejahtera untuk generasi masa kini dan akan datang.