Kontraktor Rumah, News

Tajuk Menarik: Mengapa Rumah PRR Perlu Disewa, Bukan Dijual: Pandangan Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan

Tajuk Menarik: Mengapa Rumah PRR Perlu Disewa, Bukan Dijual: Pandangan Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan1. Pengenalan Program Residensi Rakyat (PRR)

Program Residensi Rakyat (PRR) merupakan sebuah model perumahan awam baharu yang diumumkan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming, pada 8 Mac 2024. Di bawah model ini, setiap unit rumah yang dibina dengan kos RM300,000 akan dijual pada harga RM60,000, dengan sehingga RM15,000 daripada pembayaran pembelian diperuntukkan untuk wang penyelenggaraan dan dana terikat.

Tujuan utama PRR adalah untuk menyediakan perumahan mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah di Malaysia. Namun, terdapat beberapa kebimbangan mengenai pendekatan penjualan unit PRR pada harga diskaun, seperti yang disuarakan oleh Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan (HBA).

Perkara Butiran
Model Perumahan Program Residensi Rakyat (PRR)
Kos Pembinaan Seunit RM300,000
Harga Jualan Seunit RM60,000
Peruntukan Wang Penyelenggaraan Sehingga RM15,000 daripada pembayaran pembelian

2. Cadangan Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan (HBA) untuk Menyewakan Rumah PRR

Setiausaha Agung Kehormat HBA, Datuk Chang Kim Loong, mencadangkan agar kerajaan mengkaji semula pendekatan untuk menjual unit PRR pada harga diskaun. Beliau berpendapat bahawa rumah PRR sepatutnya hanya disewakan kepada pemohon yang layak dan bukannya dijual.

Menurut Chang, penyewaan unit PRR akan membolehkan golongan berpendapatan rendah tinggal dalam keadaan selesa sambil membayar sewa rumah yang rendah. Pada masa yang sama, mereka boleh berusaha untuk meningkatkan ekonomi kehidupan mereka. Ini akan menjadikan PRR sebagai rumah transit yang berkesan untuk membantu golongan berpendapatan rendah.

Cadangan HBA:

 • Menyewakan unit PRR kepada pemohon yang layak
 • Menjadikan PRR sebagai rumah transit
 • Membolehkan golongan berpendapatan rendah tinggal dengan selesa sambil meningkatkan ekonomi

3. Kesan Negatif Penjualan Rumah PRR pada Harga Diskaun

Chang Kim Loong melihat bahawa penjualan unit PRR pada harga diskaun boleh membawa lebih banyak kemudaratan. Antara kesan negatif yang mungkin timbul adalah eksploitasi harga sewa atau jualan semula oleh pencatut.

Sekiranya unit PRR dijual pada harga diskaun, terdapat risiko bahawa pembeli akan menyewakan atau menjual semula unit tersebut pada harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Ini akan menyebabkan kegagalan usaha untuk menyelesaikan isu perumahan mampu milik bagi golongan berpendapatan rendah dalam jangka masa panjang.

Kesan Negatif Penjualan Rumah PRR pada Harga Diskaun:

 1. Eksploitasi harga sewa oleh pencatut
 2. Jualan semula unit PRR pada harga yang lebih tinggi
 3. Kegagalan menyelesaikan isu perumahan mampu milik untuk golongan berpendapatan rendah
Kesan Negatif Penerangan
Eksploitasi harga sewa Pencatut menyewakan unit PRR pada harga yang lebih tinggi untuk keuntungan
Jualan semula harga tinggi Pemilik menjual semula unit PRR pada harga yang lebih tinggi
Kegagalan isu perumahan Usaha menyelesaikan isu perumahan mampu milik untuk B40 terganggu

4. Kepentingan Menjadikan Rumah PRR sebagai Rumah Transit

Chang Kim Loong menekankan kepentingan menjadikan rumah PRR sebagai rumah transit untuk golongan berpendapatan rendah. Beliau berpendapat bahawa rumah transit akan membolehkan golongan ini tinggal dalam keadaan selesa sambil berusaha meningkatkan ekonomi kehidupan mereka.

Dengan menyediakan rumah transit yang selesa dan mampu milik, PRR dapat membantu golongan berpendapatan rendah untuk berpindah ke perumahan yang lebih baik apabila keadaan ekonomi mereka bertambah baik. Ini akan mewujudkan satu kitaran yang sihat, di mana golongan yang memerlukan akan mendapat manfaat daripada PRR, sementara mereka yang telah berjaya meningkatkan pendapatan dapat memberi laluan kepada pemohon lain yang lebih memerlukan.

Kepentingan Rumah PRR sebagai Rumah Transit:

 1. Menyediakan tempat tinggal yang selesa untuk golongan berpendapatan rendah
 2. Membolehkan penghuni berusaha meningkatkan ekonomi kehidupan
 3. Mewujudkan kitaran yang sihat untuk membantu golongan yang memerlukan
 4. Memberi laluan kepada pemohon lain apabila penghuni berjaya meningkatkan pendapatan
Aspek Kepentingan
Keselesaan tempat tinggal Menyediakan persekitaran yang selesa untuk golongan berpendapatan rendah
Peningkatan ekonomi penghuni Membolehkan penghuni berusaha meningkatkan pendapatan dan taraf hidup
Kitaran yang sihat Membantu golongan yang memerlukan dan memberi laluan kepada pemohon lain

5. Cadangan Kerjasama antara Kementerian dan PRR untuk Latihan Kemahiran

Chang Kim Loong mencadangkan agar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bekerjasama dengan PRR untuk menjalankan latihan kemahiran atau latihan semula kepada penduduk PRR. Latihan ini bertujuan untuk mengajar kemahiran yang membolehkan penduduk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka.

Kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan program-program latihan kemahiran di PRR, seperti kursus-kursus jangka pendek, bengkel, atau sesi bimbingan kerjaya. Kementerian boleh bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain, institusi latihan, dan syarikat swasta untuk menyediakan latihan yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa.

Cadangan Kerjasama Kementerian dan PRR:

 1. Menjalankan latihan kemahiran atau latihan semula untuk penduduk PRR
 2. Mengajar kemahiran yang membolehkan penduduk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
 3. Mengadakan program latihan kemahiran di PRR (kursus jangka pendek, bengkel, bimbingan kerjaya)
 4. Bekerjasama dengan agensi kerajaan, institusi latihan, dan syarikat swasta
Pihak yang Terlibat Peranan
Kementerian Menyelaras program latihan kemahiran dan bekerjasama dengan pihak lain
PRR Menyediakan tempat dan kemudahan untuk program latihan
Agensi Kerajaan Menyediakan kepakaran dan sumber untuk latihan kemahiran
Institusi Latihan Merancang dan melaksanakan program latihan yang bersesuaian
Syarikat Swasta Menawarkan peluang pekerjaan dan latihan industri kepada penduduk PRR

6. Keperluan Semakan Penyewaan Berkala untuk Penduduk PRR

Chang Kim Loong juga menekankan keperluan untuk menjalankan semakan penyewaan penduduk PRR secara berkala, sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun. Semakan ini bertujuan untuk memastikan hanya pemohon yang layak terus tinggal di PRR.

Semakan berkala ini penting kerana ia membolehkan PRR terus memenuhi objektif asalnya, iaitu menyediakan perumahan transit yang mampu milik untuk golongan berpendapatan rendah. Apabila taraf ekonomi penduduk PRR bertambah baik, mereka seharusnya memberi laluan kepada pemohon lain yang lebih memerlukan.

Kepentingan Semakan Penyewaan Berkala:

 1. Memastikan hanya pemohon yang layak terus tinggal di PRR
 2. Membolehkan PRR terus memenuhi objektif menyediakan perumahan transit mampu milik
 3. Memberi laluan kepada pemohon lain yang lebih memerlukan
 4. Menggalakkan penduduk PRR untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka
Aspek Kepentingan
Kelayakan pemohon Memastikan hanya golongan yang memerlukan mendapat manfaat daripada PRR
Objektif perumahan transit Membolehkan PRR terus berfungsi sebagai perumahan transit untuk B40
Laluan untuk pemohon lain Memberi peluang kepada pemohon lain yang lebih memerlukan apabila penduduk berjaya
Peningkatan taraf ekonomi Menggalakkan penduduk PRR untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan taraf hidup

7. Penekanan Rumah PRR sebagai Rumah Transit kepada Penduduk

Chang Kim Loong menekankan bahawa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu memberikan penekanan kepada penduduk bahawa unit PRR dimaksudkan sebagai rumah transit. Penduduk perlu memahami bahawa mereka hanya akan tinggal di PRR sehingga mereka mampu membeli rumah sendiri.

Penekanan ini boleh dilakukan melalui sesi orientasi atau taklimat kepada penduduk baharu PRR. Dalam sesi ini, pihak kementerian atau pengurusan PRR dapat menjelaskan objektif PRR sebagai perumahan transit, serta harapan agar penduduk berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka dan akhirnya berpindah ke rumah sendiri.

Kaedah Penekanan Rumah PRR sebagai Rumah Transit:

 1. Mengadakan sesi orientasi atau taklimat untuk penduduk baharu PRR
 2. Menjelaskan objektif PRR sebagai perumahan transit
 3. Menekankan harapan agar penduduk berusaha meningkatkan taraf ekonomi
 4. Menggalakkan penduduk untuk merancang pembelian rumah sendiri
Medium Tujuan
Sesi orientasi Memberikan pemahaman kepada penduduk baharu mengenai objektif PRR
Taklimat berkala Mengingatkan penduduk mengenai peranan PRR sebagai perumahan transit
Bahan bercetak Menyediakan maklumat bertulis mengenai objektif dan harapan PRR
Khidmat nasihat Membimbing penduduk dalam merancang peningkatan taraf ekonomi dan pembelian rumah

8. Kesimpulan

Cadangan Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan (HBA) untuk menyewakan rumah PRR dan bukannya menjualnya pada harga diskaun merupakan satu langkah yang bijak. Penyewaan unit PRR akan membolehkan golongan berpendapatan rendah mendapat manfaat daripada perumahan transit yang selesa dan mampu milik, sementara berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Penjualan unit PRR pada harga diskaun pula mungkin akan membawa kesan negatif, seperti eksploitasi harga sewa atau jualan semula oleh pencatut. Ini akan menjejaskan objektif asal PRR untuk membantu golongan yang memerlukan dalam jangka masa panjang.

Kerjasama antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan PRR dalam menyediakan latihan kemahiran kepada penduduk juga merupakan satu langkah yang positif. Latihan ini dapat membantu penduduk PRR mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka.

Semakan penyewaan berkala juga penting untuk memastikan PRR terus memenuhi objektifnya sebagai perumahan transit untuk golongan berpendapatan rendah. Penduduk yang berjaya meningkatkan taraf ekonomi mereka seharusnya memberi laluan kepada pemohon lain yang lebih memerlukan.

Akhir sekali, penekanan bahawa rumah PRR adalah rumah transit perlu diberikan kepada penduduk. Ini akan menggalakkan mereka untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan merancang pembelian rumah sendiri pada masa hadapan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini, PRR dapat berfungsi dengan lebih berkesan sebagai perumahan transit yang membantu golongan berpendapatan rendah, sementara menggalakkan peningkatan taraf hidup dan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia.

Sekian sahaja artikel yang dapat saya hasilkan berdasarkan analisis artikel asal dan cadangan penambahbaikan. Saya harap artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca dan menarik perhatian mereka terhadap isu perumahan mampu milik di Malaysia.Sebagai tambahan, terdapat beberapa langkah lain yang boleh diambil oleh kerajaan dan pihak berkepentingan untuk memastikan kejayaan Program Residensi Rakyat (PRR) sebagai perumahan transit yang berkesan untuk golongan berpendapatan rendah.

Pertama, kerajaan perlu memastikan bahawa proses permohonan dan pengagihan unit PRR dilakukan secara telus dan adil. Kriteria kelayakan pemohon harus ditetapkan dengan jelas dan dipatuhi secara konsisten. Ini akan memastikan bahawa hanya golongan yang benar-benar memerlukan sahaja yang mendapat manfaat daripada program ini.

Kedua, pengurusan dan penyelenggaraan PRR perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Pihak pengurusan PRR harus memastikan bahawa kemudahan dan infrastruktur di PRR sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat untuk didiami. Ini termasuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala dan menangani sebarang aduan atau masalah yang dibangkitkan oleh penduduk dengan cekap.

Ketiga, program pendidikan kewangan dan pengurusan hutang perlu disediakan kepada penduduk PRR. Ini akan membantu mereka untuk menguruskan kewangan dengan lebih baik dan merancang untuk masa hadapan. Program sebegini boleh dijalankan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, institusi kewangan, dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Keempat, insentif atau bantuan kewangan boleh disediakan kepada penduduk PRR yang berjaya meningkatkan taraf ekonomi mereka dan ingin membeli rumah sendiri. Ini boleh termasuk skim pinjaman perumahan yang lebih fleksibel, geran separa, atau pengecualian duti setem. Insentif sebegini akan menggalakkan penduduk PRR untuk terus berusaha dan akhirnya memiliki rumah sendiri.

Kesimpulannya, PRR merupakan satu inisiatif yang baik untuk membantu golongan berpendapatan rendah mendapatkan perumahan yang selesa dan mampu milik. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya perlu dibuat dengan teliti dan holistik, dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti pemilihan pemohon, pengurusan fasiliti, pendidikan kewangan, dan insentif pemilikan rumah. Dengan kerjasama semua pihak yang terlibat dan komitmen yang berterusan, PRR berpotensi untuk menjadi satu penyelesaian jangka panjang kepada isu perumahan mampu milik di Malaysia.