Pinjaman LPPSA

Kupasan Lengkap: Perbezaan Antara Pinjaman Bank Konvensional dan Islamik

DALL·E 2023 10 16 17.15.39 Photo of a young Malaysian couple discussing with a bank officer symbolizing the process of securing a housing loan

Kupasan Lengkap: Perbezaan Antara Pinjaman Bank Konvensional dan Islamik


1. Pengenalan

Pinjaman bank merupakan salah satu elemen penting dalam dunia kewangan moden. Ia bukan sahaja membantu individu dan syarikat dalam membiayai pelbagai keperluan, tetapi juga memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, terdapat dua sistem perbankan utama yang beroperasi di Malaysia dan kebanyakan negara lain: perbankan konvensional dan perbankan Islamik. Kedua-dua sistem ini, walaupun mempunyai beberapa persamaan dalam aspek-aspek tertentu, mempunyai perbezaan yang ketara dalam prinsip dan operasi mereka.

Perbankan konvensional, yang telah lama berakar umbi dalam sejarah kewangan global, beroperasi berdasarkan prinsip faedah atau bunga. Dalam sistem ini, bank memberikan pinjaman kepada pelanggan dan mengenakan faedah ke atas jumlah yang dipinjamkan. Keuntungan bank bergantung pada kadar faedah yang dikenakan. Ini adalah model yang sangat umum dan telah menjadi tulang belakang sistem perbankan di seluruh dunia.

Sebaliknya, perbankan Islamik adalah pendekatan yang lebih baru dan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sistem ini dibina berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengharamkan pengenaan riba (faedah). Oleh itu, perbankan Islamik menggunakan konsep pembiayaan, bukan pinjaman. Dalam sistem ini, bank akan terlibat secara langsung dalam urus niaga yang dibuat oleh pelanggan, seperti membeli harta atau barang dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang telah dipersetujui.

Perbezaan ini bukan sahaja mencerminkan dua pendekatan yang berbeza dalam mengendalikan urus niaga kewangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai dan etika memainkan peranan dalam perbankan dan kewangan. Dalam artikel ini, kita akan meneroka lebih dalam perbezaan antara pinjaman bank konvensional dan Islamik, memahami bagaimana kedua-dua sistem ini berfungsi, dan menilai implikasi mereka bagi individu yang mencari pembiayaan untuk keperluan peribadi atau perniagaan.

Penerokaan ini akan membantu kita memahami bagaimana setiap sistem bekerja dan apa yang membezakan mereka, tidak hanya dari segi produk kewangan yang ditawarkan, tetapi juga dalam prinsip asas yang menentukan cara mereka beroperasi.

Seterusnya, kita akan melihat lebih dekat pada konsep asas dan terma yang digunakan dalam kedua-dua sistem perbankan ini, yang merupakan asas kepada perbezaan mereka.


rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click

2. Konsep Asas dan Terma

Dalam memahami perbezaan antara pinjaman bank konvensional dan Islamik, kita perlu memulakan dengan asas: konsep dan terminologi yang digunakan. Ini merupakan aspek penting yang memisahkan kedua-dua sistem perbankan ini.

a. Pembiayaan vs. Pinjaman: Terminologi dan Konsep

Dalam perbankan konvensional, istilah ‘pinjaman’ digunakan secara meluas. Di sini, bank bertindak sebagai pemberi pinjaman, meminjamkan jumlah wang tertentu kepada peminjam, dan mengenakan faedah atas jumlah tersebut. Peminjam kemudiannya bertanggungjawab untuk membayar balik pinjaman tersebut berserta faedahnya mengikut jadual pembayaran yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, perbankan Islam mengelak penggunaan istilah ‘pinjaman’ kerana prinsipnya yang mengharamkan riba. Oleh itu, istilah yang lebih sesuai adalah ‘pembiayaan’. Dalam konteks ini, perbankan Islam tidak hanya sekadar meminjamkan wang, tetapi lebih kepada melibatkan diri dalam transaksi yang dijalankan oleh pelanggan. Contohnya, jika seseorang ingin membeli rumah, bank Islam akan membeli rumah tersebut dan menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga yang telah dipersetujui, yang mungkin termasuk keuntungan bagi bank.

b. Riba: Prinsip Fundamental Perbankan Islam

Salah satu prinsip utama yang membezakan perbankan Islam dengan konvensional adalah larangan terhadap riba. Riba, atau faedah, dianggap sebagai amalan tidak adil dan diharamkan dalam Islam kerana ia boleh menyebabkan penindasan terhadap peminjam, terutama sekali dalam situasi di mana peminjam tidak mampu untuk membayar balik hutangnya.

Perbankan Islam mengambil pendekatan yang lebih beretika dan adil dalam urus niaga kewangan. Daripada mengenakan faedah, perbankan Islam mengambil keuntungan melalui margin keuntungan yang telah dipersetujui, yang dibenarkan dalam prinsip syariah. Ini juga bermaksud bahawa risiko dalam transaksi ini dikongsi antara bank dan pelanggan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan perkongsian risiko dalam Islam.

Dengan memahami perbezaan asas ini dalam konsep dan terminologi, kita dapat melihat bagaimana perbankan Islam dan konvensional beroperasi berdasarkan dua set nilai dan prinsip yang sangat berbeza. Ini memberikan asas kepada perbezaan yang lebih mendalam dalam cara kedua-dua sistem ini mengendalikan produk dan perkhidmatan kewangan mereka.


Berikut adalah jadual yang membandingkan konsep asas dan terma antara perbankan konvensional dan Islamik:

Aspek Perbankan Konvensional Perbankan Islamik
Terminologi Pinjaman Pembiayaan
Mekanisme Kewangan Pemberian wang dengan faedah Pembelian dan penjualan barang
Prinsip Utama Riba (faedah) Larangan terhadap riba
Pengiraan Keuntungan Berdasarkan faedah atas pinjaman Berdasarkan margin keuntungan yang disepakati
Penglibatan Bank Hanya sebagai pemberi pinjaman Terlibat dalam transaksi
Risiko Ditanggung oleh peminjam Dikongsi antara bank dan pelanggan

DALL·E 2023 10 16 13.32.46 Photo of a beautiful completed home built using IBS technology with lush greenery surrounding it3. Mekanisme Pembiayaan

Mekanisme pembiayaan dalam perbankan Islamik memainkan peranan penting dalam membezakannya dari sistem perbankan konvensional. Ini berkait rapat dengan larangan riba dalam Islam dan cara bank Islam mengendalikan urus niaga kewangan dengan pelanggan.

a. Pendekatan Perbankan Islam dalam Urus Niaga

Perbankan Islam tidak sekadar memberikan wang kepada pelanggan sebagai pinjaman. Sebaliknya, ia terlibat secara langsung dalam urus niaga yang dibuat oleh pelanggan. Sebagai contoh, dalam kes pembiayaan rumah, bank Islam akan membeli harta tersebut terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan yang dibenarkan oleh syariah.

Mekanisme ini dikenali sebagai Murabahah, salah satu daripada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Islam. Dalam Murabahah, bank dan pelanggan bersetuju pada harga jualan yang termasuk kos asal barang dan keuntungan yang ditetapkan. Ini memastikan transaksi itu adil dan terbuka, mematuhi prinsip syariah yang mengharamkan riba.

b. Pembelian dan Penjualan Barang

Asas mekanisme pembiayaan Islam adalah pembelian dan penjualan barang. Berbeza dengan perbankan konvensional yang berdasarkan pemberian pinjaman dengan faedah, perbankan Islam beroperasi dengan membeli barang yang diinginkan oleh pelanggan dan menjualnya kembali kepada mereka. Ini boleh merangkumi pelbagai aset seperti rumah, kereta, atau peralatan.

c. Kepentingan Margin Keuntungan

Dalam perbankan Islam, margin keuntungan adalah aspek kritikal. Keuntungan yang dibuat oleh bank bukanlah daripada faedah tetapi dari margin keuntungan yang disepakati dalam transaksi jual beli. Margin ini ditetapkan dengan cara yang adil dan transparan, mengelakkan penindasan atau eksploitasi peminjam.

d. Perkongsian Risiko

Salah satu ciri unik pembiayaan Islam ialah perkongsian risiko antara bank dan pelanggan. Dalam sistem konvensional, peminjam menanggung hampir keseluruhan risiko: jika mereka gagal membayar, mereka akan menghadapi peningkatan faedah dan akhirnya, kemungkinan kehilangan aset yang digadaikan. Dalam perbankan Islam, risiko ini dikongsi. Jika nilai aset yang dibeli menurun, bank Islam akan berkongsi kerugian bersama pelanggan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kongsi rugi-laba dalam Islam.

e. Konsep Tawarruq

Selain Murabahah, terdapat juga konsep Tawarruq dalam pembiayaan Islam. Ini melibatkan pembelian barang oleh pelanggan dari bank, diikuti dengan penjualan barang tersebut kepada pihak ketiga untuk mendapatkan wang tunai. Proses ini membolehkan pelanggan mendapatkan likuiditi tanpa melanggar prinsip syariah.

Mekanisme pembiayaan ini menunjukkan bagaimana perbankan Islam bukan hanya tentang mengelak riba, tetapi juga tentang mewujudkan transaksi yang lebih adil dan etika. Ia mengambil kira keperluan pelanggan dan prinsip syariah, sambil menawarkan alternatif kepada sistem perbankan konvensional yang berpusat pada faedah.


Berikut adalah jadual yang membandingkan mekanisme pembiayaan antara perbankan konvensional dan Islamik:

Aspek Perbankan Konvensional Perbankan Islamik
Pendekatan dalam Urus Niaga Pemberian pinjaman dengan faedah Pembelian dan penjualan barang
Mekanisme Utama Pinjaman wang dengan kadar faedah Murabahah, Tawarruq
Margin Keuntungan Faedah sebagai sumber keuntungan Margin keuntungan yang disepakati
Perkongsian Risiko Risiko terutama ditanggung oleh peminjam Risiko dikongsi antara bank dan pelanggan
Produk Kewangan Utama Pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, kredit Murabahah, Tawarruq, Ijarah

Jadual ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perbankan konvensional dan Islamik berbeza dalam cara mereka mengendalikan urus niaga kewangan. Dari pendekatan dalam urus niaga hingga kepada produk kewangan yang ditawarkan, kedua-dua sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip dan mekanisme yang berlainan, yang mencerminkan nilai-nilai dan etika yang mendasari masing-masing.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

4. Struktur Kewangan dan Kadar Faedah

Struktur kewangan dan kadar faedah adalah dua elemen penting yang membezakan antara pinjaman bank konvensional dan Islamik. Cara kedua-dua jenis pinjaman ini mengira keuntungan dan membebankan kos kepada peminjam berbeza secara asas.

a. Kadar Faedah dalam Pinjaman Konvensional

Dalam sistem perbankan konvensional, faedah merupakan sumber utama pendapatan. Kadar faedah, yang boleh berubah-ubah atau tetap, dikenakan ke atas jumlah yang dipinjamkan. Ini bermakna, jumlah yang perlu dibayar oleh peminjam akan bergantung pada kadar faedah yang dipersetujui semasa mengambil pinjaman. Kadar faedah ini boleh meningkat atau menurun sepanjang tempoh pinjaman, terutamanya dalam pinjaman dengan kadar faedah berubah-ubah.

b. Kadar Keuntungan dalam Pembiayaan Islam

Berbeza dengan sistem konvensional, perbankan Islam mengambil pendekatan yang berbeza dalam mengira keuntungan. Daripada menggunakan faedah, pembiayaan Islam mengenakan margin keuntungan yang telah disepakati. Margin ini adalah tetap dan ditentukan pada awal transaksi. Oleh itu, jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan adalah tetap, tidak kira perubahan keadaan pasaran atau ekonomi.

c. Pengiraan Keuntungan

Dalam perbankan konvensional, pengiraan faedah berdasarkan prinsip pengkompaunan mungkin berlaku, terutama jika pembayaran terlambat dilakukan. Ini boleh meningkatkan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar. Sebaliknya, dalam pembiayaan Islam, tiada konsep pengkompaunan faedah. Jumlah yang perlu dibayar adalah tetap, berdasarkan margin keuntungan yang telah disepakati, tidak kira jika terdapat kelewatan dalam pembayaran.

d. Fleksibiliti dan Risiko

Perbankan konvensional cenderung kurang fleksibel dalam hal pembayaran semula pinjaman, terutama dalam situasi pasaran yang tidak menentu. Risiko kehilangan aset atau kenaikan mendadak dalam pembayaran boleh berlaku jika terdapat perubahan dalam kadar faedah. Dalam perbankan Islam, struktur pembiayaan yang lebih fleksibel dan etika yang lebih adil meminimumkan risiko ini. Pelanggan tidak akan dihadapkan dengan peningkatan mendadak dalam pembayaran mereka, walaupun terdapat kelewatan atau perubahan dalam keadaan ekonomi.

e. Impak kepada Peminjam

Bagi peminjam, pemilihan antara pinjaman konvensional dan pembiayaan Islam bukan sahaja bergantung pada aspek keagamaan tetapi juga pada preferensi terhadap struktur pembayaran dan risiko kewangan. Sementara pinjaman konvensional mungkin sesuai untuk sesetengah, pendekatan yang lebih etika dan terstruktur dalam pembiayaan Islam mungkin lebih menarik bagi yang lain, terutama mereka yang ingin mengelakkan risiko perubahan kadar faedah.

Seterusnya, kita akan membincangkan tentang insentif dan diskaun yang ditawarkan oleh kedua-dua sistem perbankan, serta bagaimana ia mempengaruhi pilihan pembiayaan bagi pelanggan.


DALL·E 2023 10 17 12.22.14 Photo of a beautifully renovated living room with modern furniture natural lighting and indoor plants representing a successful DIY home improvemen5. Insentif dan Diskaun

Insentif dan diskaun yang ditawarkan oleh perbankan konvensional dan Islamik sering memainkan peranan penting dalam keputusan pembiayaan bagi pelanggan. Kedua-dua sistem ini menawarkan pelbagai bentuk insentif, tetapi dengan pendekatan yang berbeza, sesuai dengan prinsip dan etika operasi mereka.

a. Insentif dalam Perbankan Konvensional

Dalam perbankan konvensional, insentif biasanya datang dalam bentuk kadar faedah yang rendah untuk tempoh tertentu, pengecualian yuran, atau ganjaran poin untuk penggunaan produk tertentu. Tujuan insentif ini adalah untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penggunaan produk kewangan mereka. Contohnya, pinjaman perumahan mungkin menawarkan kadar faedah istimewa untuk tahun-tahun awal pinjaman.

b. Diskaun dan Pengecualian dalam Pembiayaan Islam

Dalam konteks pembiayaan Islam, insentif seringkali berkaitan dengan pengecualian atau diskaun dalam yuran pemprosesan, duti setem, atau manfaat lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, beberapa produk pembiayaan Islam menawarkan diskaun duti setem atau pengecualian duti setem bagi pembiayaan semula dari pinjaman rumah konvensional ke pembiayaan perumahan Islam. Ini tidak hanya menarik pelanggan tetapi juga menyokong kepatuhan terhadap prinsip syariah.

c. Pendekatan Berasaskan Nilai

Perbezaan penting antara insentif dalam kedua-dua sistem ini adalah pendekatan berasaskan nilai. Sementara perbankan konvensional lebih fokus pada aspek monetari dan persaingan, perbankan Islam mengambil pendekatan yang lebih beretika dan sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah. Ini mencerminkan bukan sahaja dalam jenis insentif yang ditawarkan tetapi juga dalam cara ia dipromosikan dan dijalankan.

d. Implikasi kepada Pemilihan Produk Kewangan

Pilihan antara produk kewangan Islamik dan konvensional mungkin dipengaruhi oleh faktor insentif ini. Pelanggan yang mencari keuntungan jangka pendek mungkin tertarik kepada tawaran insentif dari bank konvensional. Sebaliknya, mereka yang mengutamakan kepatuhan syariah atau mencari struktur kewangan yang lebih stabil mungkin memilih pembiayaan Islam walaupun tanpa insentif monetari yang ketara.

Dalam memilih produk kewangan, penting bagi pelanggan untuk menimbang baik buruk kedua-dua aspek ini – baik dari segi keuntungan jangka pendek dan pematuhan kepada prinsip syariah atau etika kewangan.


Berikut adalah jadual yang membandingkan insentif dan diskaun yang ditawarkan oleh perbankan konvensional dan Islamik:

Aspek Perbankan Konvensional Perbankan Islamik
Jenis Insentif Kadar faedah istimewa, pengecualian yuran, ganjaran poin Diskaun duti setem, pengecualian yuran pemprosesan
Fokus Monetari dan persaingan Kepatuhan syariah, etika
Manfaat Khusus Kadar faedah rendah, pengecualian yuran untuk tempoh awal Diskaun duti setem untuk pembiayaan semula, yuran lebih rendah
Pendekatan Memaksimumkan penggunaan produk Mematuhi prinsip syariah dan keadilan
Pengaruh ke Pilihan Pelanggan Menarik bagi pelanggan yang mencari keuntungan jangka pendek Menarik bagi pelanggan yang mengutamakan kepatuhan syariah atau kestabilan

Jadual ini menunjukkan perbezaan pendekatan dalam menawarkan insentif antara perbankan konvensional dan Islamik. Sementara perbankan konvensional lebih menekankan pada aspek monetari dan menarik pelanggan melalui tawaran finansial yang menguntungkan, perbankan Islamik menawarkan insentif yang lebih bertumpu pada kepatuhan syariah dan aspek etika, yang menarik bagi segmen pelanggan tertentu yang mencari kestabilan kewangan dan pematuhan kepada prinsip syariah.


2 Skim Zero Deposit

6. Mitos dan Kesalahpahaman

Terdapat banyak mitos dan kesalahpahaman mengenai pembiayaan Islam yang seringkali mengelirukan pelanggan dan masyarakat umum. Perbandingan ini dengan pinjaman konvensional juga sering diiringi dengan salah faham. Di bahagian ini, kita akan membincangkan beberapa mitos utama dan menyediakan fakta untuk memperjelasnya.

a. Mitos: Pembiayaan Islam Lebih Mahal

Salah satu mitos yang paling umum ialah bahawa pembiayaan Islam adalah lebih mahal daripada pinjaman konvensional. Ini tidak semestinya benar. Walaupun struktur pembiayaan dalam perbankan Islam mungkin berbeza, ini tidak bermakna ia selalu lebih mahal. Margin keuntungan yang disepakati dalam pembiayaan Islam seringkali bersaing dan boleh sebanding dengan kadar faedah dalam pinjaman konvensional.

b. Kesalahpahaman: Pembiayaan Islam Juga Amalkan Riba

Pembiayaan Islam secara tegas mengelakkan riba. Margin keuntungan yang dikenakan adalah berdasarkan transaksi jual beli yang sah dan bukan atas dasar faedah. Oleh itu, pembiayaan Islam tidak melibatkan riba, yang merupakan elemen utama yang dielakkan dalam transaksi kewangan mengikut syariah.

c. Mitos: Terma Arab dalam Pembiayaan Islam Hanya Taktik Pemasaran

Beberapa individu mendakwa bahawa penggunaan terma-terma Arab dalam produk kewangan Islam adalah semata-mata taktik pemasaran dan tidak ada bezanya dengan produk konvensional. Ini tidak benar. Terma-terma Arab ini mencerminkan prinsip dan prosedur yang spesifik dalam syariah, yang membezakan produk kewangan Islam dari produk konvensional.

d. Kesalahpahaman: Tidak Ada Perbezaan Antara Pembiayaan Islam dan Pinjaman Konvensional

Perbezaan antara pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional bukan sahaja terletak pada istilah yang digunakan tetapi juga pada prinsip asas, struktur, dan mekanisme urus niaga. Pembiayaan Islam menekankan pada aspek keadilan, etika, dan perkongsian risiko yang tidak ditemui dalam sistem perbankan konvensional.

e. Mitos: Pembiayaan Islam Lebih Sukar dan Rumit

Walaupun pembiayaan Islam mempunyai prosedur tertentu yang perlu dipatuhi untuk memastikan pematuhan syariah, ini tidak semestinya menjadikannya lebih sukar atau rumit. Sebenarnya, banyak bank Islam telah memudahkan proses pembiayaan, dengan menyediakan bimbingan dan khidmat nasihat untuk memastikan proses tersebut lancar dan mudah difahami.

Pemahaman yang jelas tentang perbezaan ini adalah penting bagi membantu pelanggan membuat pilihan yang tepat berdasarkan keperluan dan kepercayaan mereka. Dengan menangani mitos dan kesalahpahaman ini, kita dapat memberikan gambaran yang lebih tepat dan objektif tentang pembiayaan Islam berbanding dengan pinjaman konvensional.


Berikut adalah jadual yang menangani mitos dan kesalahpahaman tentang pembiayaan Islam berbanding dengan pinjaman konvensional, serta fakta yang sebenar:

Mitos/Kesalahpahaman Fakta
Pembiayaan Islam Lebih Mahal Margin keuntungan dalam pembiayaan Islam bersaing dan boleh sebanding dengan kadar faedah dalam pinjaman konvensional.
Pembiayaan Islam Amalkan Riba Pembiayaan Islam mengelakkan riba, dengan margin keuntungan berdasarkan transaksi jual beli yang sah.
Terma Arab Hanya Taktik Pemasaran Terma-terma Arab mencerminkan prinsip dan prosedur spesifik dalam syariah, membezakannya dari produk konvensional.
Tidak Ada Perbezaan dengan Pinjaman Konvensional Perbezaan utama terletak pada prinsip asas, struktur, dan mekanisme urus niaga yang berlandaskan syariah.
Pembiayaan Islam Lebih Sukar dan Rumit Banyak bank Islam memudahkan proses pembiayaan dengan bimbingan dan khidmat nasihat untuk pematuhan syariah.

Jadual ini membantu menjelaskan beberapa kesalahpahaman yang sering timbul dalam pembandingan antara pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional, memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tepat mengenai kedua-dua sistem perbankan ini.


DALL·E 2023 10 17 17.44.44 Photo of a beautifully renovated living room with modern furnishings subtle lighting and a touch of greenery7. Penalti dan Late Payment Charges

Penalti dan late payment charges merupakan aspek penting dalam sistem perbankan, baik Islamik mahupun konvensional. Cara kedua-dua sistem ini mengendalikan lewat bayar menunjukkan perbezaan dalam prinsip dan pendekatan mereka terhadap peminjam.

a. Penalti dalam Pinjaman Konvensional

Dalam sistem perbankan konvensional, penalti untuk lewat bayar biasanya dikenakan dalam bentuk faedah tambahan. Ini bermakna jika peminjam gagal membayar ansuran pada waktunya, mereka akan dikenakan faedah tambahan ke atas baki pinjaman. Dalam beberapa kes, ini boleh menyebabkan jumlah hutang bertambah dengan cepat, terutamanya jika peminjam berterusan mengalami kesukaran dalam membuat pembayaran.

b. Late Payment Charges dalam Pembiayaan Islam

Berbeza dengan sistem konvensional, perbankan Islam mengambil pendekatan yang berbeza terhadap lewat bayar. Bank Islam tidak mengenakan faedah tambahan atas lewat bayar. Sebaliknya, mereka mungkin mengenakan caj lewat bayar yang tetap atau berubah-ubah mengikut perjanjian, tetapi caj ini tidak dikira sebagai keuntungan bagi bank. Sebaliknya, caj ini sering disalurkan ke dalam dana amal atau kegunaan sosial lain, sesuai dengan prinsip syariah.

c. Kepentingan LPC dalam Perbankan Islam

Late Payment Charges (LPC) dalam perbankan Islam bukanlah sumber pendapatan. Sebaliknya, ia lebih bertujuan untuk mendisiplinkan peminjam dan memastikan pembayaran dilakukan tepat pada waktunya. Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan garis panduan berkenaan LPC ini, yang menekankan bahawa ia haruslah adil dan tidak memberatkan peminjam.

d. Implikasi kepada Peminjam

Bagi peminjam, pemahaman mengenai bagaimana lewat bayar dikendalikan adalah penting dalam memilih antara pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional. Sementara sistem perbankan konvensional mungkin memberatkan peminjam yang mengalami kesukaran kewangan, sistem perbankan Islam memberikan pendekatan yang lebih beretika dan kurang memberatkan dalam hal ini.

e. Pengaruh kepada Keputusan Pembiayaan

Ketika memilih antara pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional, penting untuk mempertimbangkan bagaimana late payment charges dan penalti dapat mempengaruhi situasi kewangan peminjam jangka panjang. Pembiayaan yang lebih beretika dan kurang memberatkan boleh menjadi pilihan yang lebih baik bagi sesetengah orang, terutamanya mereka yang mementingkan prinsip kewangan yang adil dan etika.

Kesimpulannya, pemahaman tentang cara kedua-dua sistem perbankan ini mengendalikan lewat bayar dapat membantu peminjam membuat keputusan yang lebih tepat dan berinformasi tentang pembiayaan yang paling sesuai dengan keperluan dan prinsip mereka.


Berikut adalah jadual yang membandingkan penalti dan late payment charges dalam perbankan konvensional dan Islamik:

Aspek Perbankan Konvensional Perbankan Islamik
Penalti untuk Lewat Bayar Faedah tambahan atas baki pinjaman Caj lewat bayar yang tetap atau berubah-ubah
Mekanisme Caj Lewat Bayar Berdasarkan faedah tambahan Tidak dikira sebagai keuntungan bagi bank
Tujuan Caj Lewat Bayar Menjana pendapatan tambahan untuk bank Mendisiplinkan peminjam, caj disalurkan untuk tujuan amal
Implikasi kepada Peminjam Dapat menambah beban hutang bagi peminjam Lebih beretika dan kurang memberatkan
Pengaruh ke Keputusan Pembiayaan Memberatkan peminjam, khususnya dalam situasi kewangan sukar Pilihan lebih menarik bagi yang mencari pendekatan kewangan yang adil

Jadual ini menunjukkan perbezaan signifikan antara cara perbankan konvensional dan Islamik mengendalikan isu lewat bayar. Sementara perbankan konvensional cenderung mengenakan faedah tambahan yang boleh menambah beban hutang, perbankan Islamik menggunakan pendekatan yang lebih beretika dan kurang memberatkan, dengan tujuan mendisiplinkan peminjam dan menyumbang kepada tujuan amal. Ini memberikan peminjam wawasan penting ketika mempertimbangkan pilihan pembiayaan mereka.


DALL·E 2023 10 17 12.22.48 Photo of a modern kitchen with freshly installed cabinets a granite countertop and stainless steel appliances symbolizing a DIY renovation8. Kesimpulan

Melalui pemeriksaan terperinci mengenai perbezaan antara pinjaman bank konvensional dan Islamik, kita dapat melihat betapa berbezanya kedua-dua sistem ini, bukan sahaja dalam cara mereka beroperasi tetapi juga dalam nilai dan prinsip yang mendasari operasi mereka.

a. Perbezaan Utama

Perbezaan utama antara perbankan konvensional dan Islamik terletak pada pendekatan mereka terhadap faedah (riba), struktur pembiayaan, dan bagaimana mereka mengendalikan risiko dan lewat bayar. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip faedah dan memberatkan risiko kepada peminjam, manakala perbankan Islam menghindari riba dan mengambil pendekatan yang lebih beretika dan adil.

b. Pilihan Bagi Peminjam

Bagi peminjam, pemilihan antara kedua-dua sistem ini sering bergantung pada keperluan kewangan, prinsip peribadi, dan keadaan ekonomi mereka. Pembiayaan Islam, dengan pendekatannya yang bebas riba dan struktur kewangan yang lebih stabil, mungkin lebih menarik bagi mereka yang mengutamakan keadilan dan kestabilan. Sebaliknya, pinjaman konvensional mungkin lebih sesuai bagi mereka yang mencari fleksibiliti dan keuntungan jangka pendek.

c. Impak Jangka Panjang

Keputusan antara pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional bukan sahaja mempengaruhi situasi kewangan seseorang pada masa sekarang tetapi juga mempunyai implikasi jangka panjang. Perbankan Islam menawarkan pendekatan yang lebih beretika dan stabil, yang boleh memberikan ketenangan fikiran dan kestabilan kewangan dalam jangka panjang.

d. Kepentingan Kesedaran dan Pendidikan

Penting untuk pelanggan dan peminjam mempunyai kesedaran dan pendidikan yang mencukupi tentang perbezaan antara kedua-dua sistem perbankan ini. Ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan berinformasi, yang sejajar dengan keperluan dan prinsip kewangan mereka.

Akhirnya, pemahaman mendalam tentang perbezaan antara perbankan konvensional dan Islamik menunjukkan betapa pentingnya untuk mempertimbangkan bukan sahaja faktor kewangan tetapi juga nilai-nilai etika dan moral dalam membuat keputusan pembiayaan. Dengan pemilihan yang tepat, seseorang dapat menemukan solusi kewangan yang bukan sahaja memenuhi keperluan mereka tetapi juga selaras dengan nilai dan keyakinan mereka.


DALL·E 2023 10 17 17.29.02 Photo of a renovated living room with contemporary design and large windows allowing natural lightFAQ (Soalan Lazim)

Q1: Apakah perbezaan asas antara pinjaman bank konvensional dan Islamik?
A1: Perbezaan asas terletak pada penggunaan faedah. Pinjaman konvensional mengenakan faedah atas wang yang dipinjamkan, manakala pembiayaan Islam mengelakkan riba dan menggunakan konsep jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.

Q2: Adakah pembiayaan Islam lebih mahal daripada pinjaman konvensional?
A2: Tidak semestinya. Walaupun struktur pembiayaannya berbeza, margin keuntungan dalam pembiayaan Islam seringkali bersaing dengan kadar faedah dalam pinjaman konvensional.

Q3: Bagaimana perbankan Islam mengendalikan lewat bayar atau gagal bayar?
A3: Perbankan Islam mengenakan Late Payment Charges (LPC) yang tidak dikira sebagai keuntungan. Caj ini biasanya disalurkan ke dalam dana amal dan bertujuan untuk mendisiplinkan peminjam, bukan untuk menjana pendapatan tambahan.

Q4: Apakah kelebihan utama pembiayaan Islam berbanding dengan pinjaman konvensional?
A4: Pembiayaan Islam menawarkan pendekatan yang lebih beretika dan adil, dengan menghindari riba dan menekankan pada perkongsian risiko. Ini menyediakan struktur kewangan yang lebih stabil dan etis.

Q5: Bolehkah bukan Muslim memilih pembiayaan Islam?
A5: Ya, pembiayaan Islam terbuka untuk semua individu, tanpa mengira agama. Banyak bukan Muslim memilih pembiayaan Islam kerana prinsip keadilan dan kestabilannya.

Q6: Bagaimana saya boleh memutuskan antara pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional?
A6: Keputusan ini harus bergantung pada keperluan kewangan individu, prinsip peribadi, dan preferensi risiko. Penting untuk menimbang kedua-dua pilihan ini berdasarkan faktor-faktor ini dan mendapatkan nasihat kewangan jika perlu.

Q7: Adakah pembiayaan Islam lebih rumit daripada pinjaman konvensional?
A7: Walaupun terdapat prosedur tertentu yang perlu dipatuhi untuk memastikan pematuhan syariah, banyak bank Islam telah memudahkan proses pembiayaan dengan menyediakan bimbingan dan khidmat nasihat yang jelas.

Q8: Apakah implikasi jangka panjang memilih pembiayaan Islam?
A8: Memilih pembiayaan Islam boleh menyediakan ketenangan fikiran dan kestabilan kewangan dalam jangka panjang, terutama bagi mereka yang mengutamakan prinsip keadilan dan kestabilan kewangan.