Kontraktor Rumah

Panduan Lengkap Sebelum Menandatangani Kontrak Pembinaan Rumah: Perlindungan Hak dan Kewajiban Anda

francesca tosolini 21xbUDIN8ao unsplash scaled

Panduan Lengkap Sebelum Menandatangani Kontrak Pembinaan Rumah: Perlindungan Hak dan Kewajiban Anda


1. Pengenalan

Di dalam dunia pembinaan, perjanjian kontrak merupakan dokumen penting yang memastikan projek pembinaan rumah berjalan dengan lancar dan mengikut perancangan. Perjanjian ini bukan sahaja berfungsi sebagai panduan kerja, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan kedua-dua pihak, iaitu pemilik projek dan kontraktor. Sebelum memulakan sebarang projek pembinaan, memahami isi kandungan dan syarat dalam perjanjian kontrak adalah amat penting.

Mengapa perjanjian kontrak ini penting? Perjanjian kontrak pembinaan rumah memastikan bahawa setiap aspek projek, dari skop kerja hingga kepada pembayaran dan penyelesaian masalah, diuruskan dengan teliti. Ia mengelakkan sebarang kekeliruan atau salah faham yang mungkin timbul sepanjang tempoh projek berlangsung. Selain itu, perjanjian kontrak juga melindungi hak-hak anda sebagai pemilik projek dan memastikan kontraktor mematuhi semua syarat yang telah dipersetujui.

Kita sering mendengar kes-kes di mana projek pembinaan menghadapi masalah kerana perjanjian kontrak tidak jelas atau tidak dipatuhi. Oleh itu, sangat penting untuk anda meluangkan masa memahami setiap butiran dalam perjanjian sebelum menandatanganinya. Ini bukan sahaja melindungi anda dari risiko kehilangan kewangan, tetapi juga menjamin bahawa rumah yang dibina adalah sesuai dengan kehendak dan spesifikasi anda.

Dalam artikel ini, kita akan melalui beberapa aspek penting yang perlu anda ketahui sebelum menandatangani perjanjian kontrak pembinaan rumah. Dengan memahami aspek-aspek ini, anda akan lebih berwaspada dan dapat membuat keputusan yang tepat dalam setiap langkah projek pembinaan rumah anda.


rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click

2. Maklumat Perhubungan

Salah satu elemen pertama dan paling asas dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah adalah maklumat perhubungan. Bahagian ini merangkumi butiran lengkap mengenai kontraktor yang anda pilih, termasuk:

 • Nama: Nama penuh syarikat atau individu yang akan bertanggungjawab atas pembinaan rumah anda.
 • Alamat Pejabat: Lokasi pejabat atau premis operasi kontraktor.
 • Nombor Telefon: Nombor untuk dihubungi bagi tujuan komunikasi yang efisien.
 • Emel: Alamat emel yang akan digunakan untuk pertukaran dokumen atau maklumat secara elektronik.
 • Nombor Pendaftaran CIDB: Nombor pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, menunjukkan kontraktor tersebut diiktiraf dan mematuhi standard industri.
 • Nombor Pendaftaran SSM: Nombor pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, mengesahkan legaliti perniagaan mereka.

Maklumat ini bukan sahaja penting untuk tujuan komunikasi tetapi juga sebagai sebahagian dari ikatan undang-undang. Anda sebagai pemilik projek juga perlu memberikan butiran serupa dalam perjanjian tersebut. Ini termasuk nama anda, alamat, dan cara untuk dihubungi.

Mengapa maklumat ini penting? Pertama, ia memastikan bahawa anda mempunyai semua data yang diperlukan untuk menghubungi kontraktor anda pada bila-bila masa diperlukan. Kedua, ia juga bertindak sebagai langkah keselamatan, memastikan bahawa kontraktor yang anda lantik adalah sah dan boleh dipercayai. Akhir sekali, sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau masalah, maklumat ini akan memudahkan proses undang-undang atau penyelesaian masalah.

Memastikan maklumat ini direkod dengan betul dan lengkap dalam perjanjian kontrak adalah langkah awal yang penting untuk memulakan projek pembinaan rumah anda pada landasan yang tepat.


frames for your heart MyeOnGcibCQ unsplash3. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Bagian penting seterusnya dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah adalah persetujuan kedua belah pihak. Ini merupakan asas kepada perjanjian kontrak, di mana kedua-dua pihak – anda sebagai pemilik projek dan kontraktor – secara formal menyatakan persetujuan untuk terlibat dalam projek tersebut.

Dalam bahagian ini, akan terdapat terma-terma asas yang merangkumi kesepakatan bersama antara anda dan kontraktor. Anda dan kontraktor dikehendaki mengisi dan menandatangani bahagian persetujuan ini. Proses ini bukan sahaja formaliti tetapi juga bertindak sebagai pengesahan undang-undang yang mengikat kedua-dua pihak ke dalam kontrak tersebut.

Persoalannya, mengapa persetujuan ini penting? Persetujuan ini menetapkan asas hubungan kerjasama antara anda dan kontraktor. Ia mengesahkan bahawa kedua belah pihak telah bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Ini termasuk skop kerja, pembayaran, jadual waktu, dan lain-lain aspek penting dalam projek pembinaan rumah anda. Dengan adanya persetujuan ini, kedua belah pihak mempunyai rujukan yang jelas dan bersetuju atas hak dan tanggungjawab masing-masing.

Persetujuan ini juga bertindak sebagai perlindungan. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian atau masalah yang timbul semasa atau selepas projek pembinaan, kedua-dua pihak dapat merujuk kepada terma yang telah disetujui ini. Ini memudahkan proses penyelesaian masalah dan mencegah salah faham yang tidak perlu.

Secara ringkasnya, bahagian persetujuan dalam perjanjian kontrak adalah penanda aras dan pengesahan formal terhadap komitmen bersama antara anda dan kontraktor. Pastikan anda membaca dan memahami setiap terma yang dinyatakan sebelum menandatangani persetujuan, kerana ini merupakan langkah penting dalam memulakan projek pembinaan rumah anda.


1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

4. Skop Kerja

Skop kerja adalah inti utama dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah, menyatakan dengan jelas dan terperinci tugas serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh kontraktor. Ini biasanya termaktub dalam dokumen yang dikenali sebagai Bill of Quantities (BQ). BQ ini akan merangkumi aspek-aspek berikut:

 • Tugas Kontraktor: Penyataan jelas tentang apa yang perlu dilakukan oleh kontraktor, termasuk menyediakan tenaga kerja, pengawasan, bahan, dan peralatan pembinaan.
 • Jadual Masa: Penetapan masa bagi penyelesaian setiap tugas atau segmen kerja.
 • Spesifikasi Kerja: Detail tentang bagaimana setiap tugas harus diselesaikan, memastikan kerja tersebut sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

Kenapa skop kerja ini penting? Skop kerja bertindak sebagai garis panduan untuk apa yang dijangka daripada kontraktor. Ia memastikan bahawa kedua-dua pihak – anda dan kontraktor – mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Ini mengelakkan kekeliruan dan kesalahpahaman yang mungkin timbul semasa proses pembinaan.

Penting juga untuk memastikan bahawa skop kerja ini mencakupi semua aspek pembinaan rumah anda, dari permulaan hingga penyelesaian. Ini termasuk persiapan tapak, pembinaan, hingga kepada kerja penamat dan pembersihan tapak. Pastikan anda memahami setiap bahagian skop kerja dan bersetuju dengan cara ia ditulis dalam BQ.

Selain itu, dalam skop kerja ini, setiap tugas boleh dinilai secara lump sum, yang berarti kontraktor akan memberikan anggaran keseluruhan kos untuk setiap segmen kerja. Ini membantu dalam merancang bajet dan memastikan tidak ada kos tersembunyi yang timbul kemudian.

Skop kerja ini juga penting dalam situasi di mana terdapat perubahan (Variation Order) pada projek. Perubahan apa pun pada skop kerja asal harus dirunding dan disetujui oleh kedua belah pihak, dan harus dicatat secara formal untuk mengelakkan kekeliruan.

Dalam kesimpulan, memahami dan menyepakati skop kerja dalam perjanjian kontrak adalah langkah penting dalam memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar dan sesuai dengan harapan anda.


frames for your heart JDBVXignFdA unsplash scaled5. Bahan dan Jentera Digunakan

Dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah, bahagian yang menentukan jenis bahan dan jentera yang akan digunakan oleh kontraktor adalah sangat penting. Ini termasuk penentuan:

 • Jenis Bahan: Menyatakan secara spesifik bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembinaan, termasuk kualiti dan jenama jika perlu.
 • Jenis Jentera: Menentukan jenis jentera atau peralatan yang akan digunakan, bergantung kepada skala dan keperluan projek.

Kenapa ini penting? Penyataan jenis bahan dan jentera ini bukan sahaja memastikan transparansi dalam penggunaan bahan, tetapi juga menjamin kualiti pembinaan. Anda sebagai pemilik projek perlu mengetahui jenis bahan yang digunakan, tidak kira ia adalah bata, simen, kayu, atau bahan-bahan lain. Ini memastikan bahawa rumah yang dibina memenuhi standard kualiti yang anda harapkan.

Selain itu, penentuan jenis jentera yang akan digunakan juga penting untuk mengukur keupayaan kontraktor dalam mengurus projek pembinaan. Jentera yang canggih dan sesuai dengan skop projek anda akan mempercepat proses pembinaan dan menjamin hasil kerja yang berkualitas.

Untuk memastikan ketelusan dalam hal ini, anda boleh merujuk kepada Spesifikasi Rumah yang disediakan oleh Masjaya Eco Construction, yang memberikan gambaran umum tentang jenis bahan dan jentera yang digunakan dalam projek pembinaan rumah.

Selain itu, penting juga untuk anda mempunyai opsi dalam perjanjian jika ingin mengeluarkan dokumen tambahan, seperti Schedule of Technical Data, untuk memudahkan dokumentasi dan penilaian bahan serta jentera yang digunakan.

Pentingnya bahagian ini tidak boleh diremehkan. Ia bukan sahaja menentukan kualiti akhir rumah anda, tetapi juga memastikan bahawa anda mendapatkan nilai terbaik untuk setiap sen yang anda belanjakan. Dengan mengambil kira panduan dari Kelebihan Panel IBS, anda akan dapat memahami lebih lanjut tentang pilihan bahan yang berkualiti tinggi untuk rumah anda.

Dalam menilai jenis bahan dan jentera, pastikan anda melakukan perbandingan dengan apa yang sebenarnya berada di tapak pembinaan. Ini akan memastikan kontraktor mematuhi apa yang telah dipersetujui dan mengelakkan anda dari ditipu dengan bahan atau jentera yang tidak sesuai.


2 Skim Zero Deposit

6. Harga

Bahagian penting dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah adalah penentuan harga. Bahagian ini memperincikan keseluruhan kos projek dan bagaimana ia dipecahkan. Beberapa aspek penting termasuk:

 • Harga Tetap Keseluruhan Projek: Ini merujuk kepada jumlah harga yang dipersetujui untuk seluruh projek pembinaan, biasanya dinyatakan sebagai ‘fixed price lump sum’. Ini bermakna harga tersebut adalah tetap dan tidak akan berubah kecuali ada perubahan skop kerja yang disepakati.
 • Harga dalam BQ: Meskipun harga keseluruhan projek telah ditetapkan, penting juga untuk memahami bagaimana harga ini dipecahkan dalam Bill of Quantities. Ini memberikan gambaran lebih jelas tentang biaya untuk setiap aspek kerja.

Mengapa penentuan harga ini kritikal? Pertama, ia memberikan anda gambaran jelas tentang jumlah kewangan yang perlu disediakan. Dengan adanya harga tetap, anda dapat merancang bajet anda dengan lebih baik dan menghindari kejutan kos yang tidak dijangka.

Kedua, pemahaman tentang pembahagian harga dalam BQ penting untuk memastikan tiada unsur penipuan atau mark-up harga yang tidak wajar. Ini juga membantu dalam situasi di mana perlu dilakukan penyesuaian harga akibat perubahan skop kerja.

Untuk memahami lebih lanjut tentang cara menguruskan kewangan projek pembinaan, termasuk penilaian harga dan pembahagian bajet, anda boleh merujuk kepada Kalkulator Kelayakan Pembiayaan Bank dan Kalkulator Pinjaman Perumahan yang disediakan oleh Masjaya Eco Construction. Kedua-dua alat ini dapat membantu anda dalam merancang kewangan projek pembinaan rumah anda.

Selain itu, penting untuk tidak terkeliru antara harga awal perjanjian dan harga dalam BQ. Meskipun keduanya mungkin memaparkan nombor yang sama, mereka memainkan peranan yang berbeza dalam konteks keseluruhan projek. Memahami perbezaan ini akan memastikan anda tidak terkeliru dan dapat membuat keputusan yang tepat berkenaan dengan kewangan projek anda.


frames for your heart 8 V45fGyWz4 unsplash scaled7. Pembayaran Mengikut Tahap Penyiapan

Bahagian ini dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah menguraikan kaedah pembayaran yang akan digunakan sepanjang projek. Ini termasuk beberapa aspek penting seperti:

 • Pembayaran Deposit: Jumlah pembayaran awal yang diperlukan untuk memulakan projek.
 • Pembayaran Progresif: Jumlah pembayaran yang akan diberikan kepada kontraktor berdasarkan tahap penyelesaian atau kemajuan projek. Ini biasanya dihitung dalam bentuk persentase dan dibayar setelah mencapai tonggak tertentu.
 • Pembayaran Akhir: Jumlah yang perlu dibayar setelah semua kerja selesai dan skop kerja akhir disiapkan.

Mengapa pembayaran berdasarkan tahap penyiapan ini penting? Kaedah ini membantu dalam mengatur aliran kewangan projek dan memberikan anda sebagai pemilik projek kontrol lebih baik atas pembayaran. Anda hanya membayar berdasarkan hasil kerja yang sudah dilakukan, yang mengurangi risiko kehilangan dana jika kontraktor tidak melaksanakan tugas seperti yang dijanjikan.

Pembayaran progresif ini juga bertindak sebagai motivasi kepada kontraktor untuk menyelesaikan projek mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pembayaran ini, kontraktor akan berusaha untuk memenuhi tahap-tahap tertentu dalam projek untuk menerima bayaran selanjutnya.

Penting untuk dicatat bahawa anda mempunyai hak untuk menahan pembayaran jika kontraktor gagal menunjukkan bukti kemajuan kerja yang memuaskan. Dalam hal ini, senarai PBT di Selangor boleh dijadikan rujukan untuk memahami prosedur dan syarat yang berlaku di kawasan projek anda.

Selain itu, untuk memahami lebih lanjut tentang cara mengurus pembayaran dan pengeluaran dana, termasuk pinjaman kerajaan seperti LPPSA, anda boleh merujuk kepada pinjaman kerajaan LPPSA dan pengeluaran akaun 2 KWSP yang disediakan oleh Masjaya Eco Construction.

Memahami dan menyetujui kaedah pembayaran ini adalah penting untuk memastikan projek berjalan lancar dan anda dapat menjaga kewangan anda dengan baik sepanjang tempoh pembinaan.


3 Spesifikasi Rumah

8. Hak Untuk ‘Terminate’

Bahagian ini dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah menggariskan hak anda untuk mengakhiri kontrak dengan kontraktor di bawah keadaan tertentu. Aspek ini penting untuk dipertimbangkan dan termasuk:

 • Notis Aman: Anda perlu memberikan notis amaran kepada kontraktor sebelum mengambil tindakan ‘terminate’. Ini memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk memperbaiki atau melaksanakan apa yang diperlukan sebelum kontrak diakhiri.
 • Tempoh Notis: Tempoh notis, biasanya 14 hari, harus diberikan untuk membolehkan kontraktor bergerak keluar dari tapak pembinaan dan mengatur urusan mereka.

Mengapa hak ini penting? Dalam situasi di mana kontraktor tidak memenuhi tanggungjawab mereka seperti yang dijanjikan atau melanggar terma dalam kontrak, anda sebagai pemilik projek memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian. Ini memberikan anda perlindungan dari kerugian kewangan atau kualitas kerja yang tidak memuaskan.

Penting untuk mendiskusikan dan menyepakati terma pengakhiran kontrak ini dengan kontraktor sebelum menandatangani perjanjian. Ini akan membantu mengelakkan sebarang kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari.

Dalam situasi di mana anda perlu mengambil langkah untuk ‘terminate’ kontrak, disarankan untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan. Anda boleh merujuk ke Hubungi di laman web Masjaya Eco Construction untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan bantuan dalam hal ini.

Selain itu, untuk memahami lebih lanjut tentang hak dan tanggungjawab anda sebagai pemilik projek, termasuk dalam situasi di mana kontrak perlu diakhiri, anda boleh mengunjungi FAQ di laman web yang sama.

Memahami hak anda untuk mengakhiri kontrak adalah penting sebagai langkah keselamatan untuk melindungi kepentingan anda sepanjang proses pembinaan rumah.


frames for your heart 2d4lAQAlbDA unsplash scaled9. Program Kerja

Bahagian ini dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah berkaitan dengan jadual atau program kerja projek. Ia termasuk:

 • Tarikh Mula dan Akhir Projek: Penetapan jelas tentang bila projek akan dimulakan dan dijangka selesai. Ini termasuk perolehan sijil Certificate of Completion and Compliance (CCC), jika berkenaan.
 • Jadual Pelaksanaan Skop Kerja: Penyataan terperinci tentang bagaimana skop kerja akan dilaksanakan sepanjang tempoh projek. Ini termasuk jadual waktu untuk setiap segmen kerja seperti pembinaan asas, pemasangan tiang, pembinaan dinding, dan sebagainya.

Mengapa program kerja ini penting? Jadual kerja ini berperanan penting dalam memastikan projek pembinaan berjalan mengikut rancangan dan dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya program kerja yang jelas, anda dapat memantau kemajuan projek dan memastikan bahawa segalanya berjalan sesuai dengan rencana.

Program kerja ini juga memudahkan koordinasi antara pelbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan, termasuk kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan lain-lain. Ini membantu dalam mengelola sumber daya dan logistik projek dengan lebih efisien.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana program kerja ini dijalankan dalam praktik, anda boleh mengunjungi Lokasi Projek yang tersedia di laman web Masjaya Eco Construction. Di sini, anda akan dapat melihat contoh-contoh projek yang sedang berlangsung dan bagaimana jadual waktu projek diatur.

Selain itu, memahami proses kerja pembinaan rumah secara keseluruhan akan membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat terkait dengan projek anda. Untuk ini, anda boleh merujuk ke Video yang disediakan di laman web tersebut, yang memberikan gambaran visual tentang bagaimana projek-projek pembinaan dijalankan.

Dengan adanya program kerja yang terperinci, anda dapat memastikan bahwa kontraktor mematuhi garis masa yang telah disepakati dan ini memudahkan anda dalam memantau hasil kerja mereka.


filios sazeides ARVuWdCx3Ms unsplash10. Perubahan Skop Kerja (Variation Order)

Dalam industri pembinaan, sering kali terjadi perubahan dalam skop kerja yang asal. Bahagian ini dalam perjanjian kontrak mengatur bagaimana perubahan-perubahan ini akan ditangani. Ini termasuk:

 • Prosedur untuk Perubahan Skop: Penyataan tentang bagaimana perubahan skop kerja akan dikelola. Ini biasanya diatur dalam klausa Variation Order atau VO.
 • Peranan Pemilik dan Kontraktor: Menetapkan bahawa VO memerlukan arahan dari pemilik, dan kontraktor hanya sebagai pelaksana.

Mengapa ini penting? Realiti dalam projek pembinaan adalah bahawa perubahan sering kali diperlukan, baik disebabkan oleh keperluan pemilik, kondisi tapak, atau keperluan regulasi. Menetapkan panduan yang jelas untuk menguruskan perubahan ini adalah penting untuk memastikan projek tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekeliruan.

Perubahan skop kerja ini mungkin mempengaruhi banyak aspek, termasuk biaya, jadwal, dan hasil akhir projek. Oleh itu, sangat penting untuk memiliki prosedur yang jelas dan disepakati bersama tentang bagaimana mengelola perubahan tersebut.

Untuk membantu anda memahami lebih lanjut tentang bagaimana perubahan skop kerja dapat diatur dan dampaknya terhadap projek pembinaan, anda dapat merujuk ke Panel IBS vs Batu Bata yang tersedia di laman web Masjaya Eco Construction. Halaman ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana perubahan bahan dapat mempengaruhi projek pembinaan.

Selain itu, penting untuk anda berdiskusi dengan kontraktor sebelum menyetujui VO apa pun. Kontraktor dengan pengalaman mungkin dapat memberikan saran yang berharga tentang apakah perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi projek anda.

Memahami dan menyepakati cara menangani perubahan skop kerja adalah kunci untuk memastikan bahwa projek pembinaan rumah anda dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah tanpa mengorbankan kualitas atau anggaran.


eugene chystiakov t2GDvZaeFOk unsplash

11. Tambahan Masa

Bahagian ini dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah mengatur tentang pemberian tambahan masa atau Extension of Time (EOT) kepada kontraktor di bawah keadaan tertentu. Ini termasuk:

 • Sebab-Sebab Tambahan Masa: Hal-hal yang di luar kendali seperti bencana alam, pandemik, atau perubahan regulasi yang mungkin memerlukan tambahan masa untuk menyelesaikan projek.
 • Prosedur Permintaan EOT: Cara kontraktor harus mengajukan permintaan tambahan masa dan kondisi yang menyertainya, seperti kemungkinan biaya tambahan.

Mengapa ini penting? Dalam projek pembinaan, terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan penundaan. Memiliki klausa tambahan masa dalam perjanjian membantu mengelola ekspektasi dan memastikan ada jalur yang jelas untuk mengatasi keterlambatan.

EOT dapat menjadi penting terutama dalam situasi di luar kontrol kedua belah pihak. Namun, penting juga untuk menetapkan batasan dan syarat yang jelas untuk pemberian EOT ini agar tidak disalahgunakan.

Dalam mengatur proses pembinaan rumah, memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jadwal adalah penting. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana keadaan tertentu dapat mempengaruhi waktu pembinaan, anda dapat merujuk ke Pemasangan Panel IBS yang disediakan oleh Masjaya Eco Construction. Halaman ini memberikan gambaran tentang proses pembinaan dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi jadwalnya.

Penting juga untuk mengetahui tentang ganti rugi yang mungkin diperlukan jika kontraktor tidak dapat menyelesaikan projek sesuai jadwal. Dalam hal ini, Bayaran Tunai dapat menjadi rujukan berguna untuk memahami bagaimana pembayaran dapat disesuaikan dengan kemajuan projek.

Memahami dan menyepakati klausa tambahan masa dalam kontrak pembinaan rumah anda adalah kunci untuk memastikan fleksibilitas dalam menghadapi keterlambatan sambil mempertahankan kontrol atas projek.


erick lee hodge el V6z h5nA unsplash scaled12. Waranti

Bahagian waranti dalam perjanjian kontrak pembinaan rumah menetapkan jaminan atau garansi yang diberikan oleh kontraktor atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ini termasuk:

 • Tempoh Waranti: Biasanya, setiap skop kerja akan didampingi dengan tempoh waranti, sering kali selama 24 bulan atau selama Tempoh Liabiliti Kecacatan (Defect Liability Period, DLP) yang ditetapkan.
 • Syarat Waranti: Ketentuan dan syarat yang mengatur apa yang termasuk dalam waranti dan bagaimana klaim dapat dibuat.

Mengapa waranti penting? Waranti memberikan jaminan kepada anda sebagai pemilik rumah bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor memenuhi standard tertentu dan akan bertahan selama periode tertentu. Jika terjadi masalah atau cacat pada pekerjaan yang dilakukan selama periode waranti, kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaikinya tanpa biaya tambahan.

Waranti ini juga menunjukkan komitmen kontraktor terhadap kualitas pekerjaan mereka. Kontraktor yang profesional dan percaya diri dengan hasil kerja mereka akan bersedia memberikan waranti yang memadai.

Untuk memahami lebih lanjut tentang kualitas bahan dan kerja yang dijamin oleh kontraktor, Anda dapat merujuk ke Kelebihan Panel IBS yang disediakan oleh Masjaya Eco Construction. Halaman ini memberikan insight tentang bahan berkualitas yang biasanya disertai dengan jaminan kepuasan.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa semua syarat waranti dicatat dengan jelas dalam perjanjian kontrak. Ini melindungi hak-hak Anda sebagai pemilik rumah dan memastikan bahwa Anda dapat menuntut perbaikan atau penggantian jika terjadi masalah selama periode waranti.

Waranti adalah bagian penting dari kontrak pembinaan rumah yang memberikan ketenangan pikiran bagi pemilik rumah dan memastikan standar tinggi pekerjaan pembinaan.

Jika Anda ingin saya melanjutkan dengan bagian kesimpulan atau memiliki pertanyaan lain, silakan beritahu saya.