Pinjaman LPPSA

Panduan Mudah Permohonan Pembiayaan Rumah LPPSA Jenis 1

zac gudakov JyeUdbb9TOg unsplash scaled

Panduan Mudah Permohonan Pembiayaan Rumah LPPSA Jenis 1


Table of Contents

1. Pengenalan

Peranan LPPSA dalam Menyediakan Pembiayaan Rumah untuk Kakitangan Sektor Awam

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan entiti yang penting dalam membantu kakitangan sektor awam memiliki rumah impian mereka. LPPSA bertindak sebagai penyedia pembiayaan yang membolehkan kakitangan kerajaan memiliki rumah tanpa perlu menghadapi beban kewangan yang terlalu berat. Dengan pelbagai produk pembiayaan yang ditawarkan, LPPSA membantu memudahkan proses pembelian rumah bagi kakitangan sektor awam.

Mengapa Pembiayaan Rumah Penting?

Pemilikan rumah merupakan impian banyak individu, termasuk kakitangan sektor awam. Rumah bukan sahaja menjadi tempat tinggal yang selesa, tetapi juga merupakan aset jangka panjang yang memberikan kestabilan kewangan. Dengan pembiayaan yang disediakan oleh LPPSA, kakitangan sektor awam dapat memiliki rumah tanpa perlu menghadapi tekanan kewangan yang berlebihan.

Kelebihan Pembiayaan Rumah melalui LPPSA

Berikut adalah beberapa kelebihan yang diperolehi apabila memilih pembiayaan rumah melalui LPPSA:

 • Kadar Faedah Rendah: LPPSA menawarkan kadar faedah yang kompetitif, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk kakitangan sektor awam.
 • Tempoh Bayaran Fleksibel: Kakitangan sektor awam dapat memilih tempoh bayaran yang sesuai dengan kemampuan kewangan masing-masing.
 • Penyediaan Produk yang Pelbagai: LPPSA menawarkan pelbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan keperluan pemohon, termasuk pembiayaan bagi pembelian rumah pertama atau kedua.

Pembiayaan sebagai Sokongan Kewangan

Pembiayaan rumah melalui LPPSA juga memberikan sokongan kewangan kepada kakitangan sektor awam dalam mencapai impian memiliki rumah sendiri. Dengan pembiayaan yang mudah diperolehi dan syarat yang fleksibel, LPPSA membantu mewujudkan impian pemilik rumah baru dengan lebih mudah.

Mengapa Anda Perlu Mengetahui tentang LPPSA?

Mengetahui tentang LPPSA dan produk pembiayaan yang ditawarkannya penting bagi kakitangan sektor awam yang sedang mencari pembiayaan rumah. Dengan pengetahuan yang mencukupi, pemohon dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka.

Ringkasan

Dalam pengenalan ini, kami membincangkan peranan penting LPPSA dalam menyediakan pembiayaan rumah untuk kakitangan sektor awam. Pembiayaan rumah adalah penting kerana ia membantu mewujudkan impian memiliki rumah sendiri tanpa perlu menghadapi beban kewangan yang berlebihan. Dengan kelebihan yang ditawarkan oleh LPPSA, pemohon dapat memperolehi pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka.

zac gudakov o uPDNNSsDA unsplash scaled

zac gudakov o uPDNNSsDA unsplash scaled

2. Tatacara Permohonan Pembiayaan

Langkah-langkah Mudah untuk Membuat Permohonan Pembiayaan Rumah melalui LPPSA

Proses untuk membuat permohonan pembiayaan rumah melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah mudah dan pantas. Di bawah ini, kami kongsikan langkah-langkah yang perlu diikuti bagi membuat permohonan dengan berkesan:

1. Akses Laman Web Rasmi LPPSA

Langkah pertama adalah melawat laman web rasmi LPPSA di www.lppsa.gov.my. Laman web ini menyediakan pelbagai maklumat berguna termasuk borang permohonan, syarat-syarat pembiayaan, dan panduan untuk pemohon.

2. Isi Borang Permohonan secara Online

Setelah berada di laman web rasmi LPPSA, pemohon perlu mengisi borang permohonan secara dalam talian. Borang ini biasanya terdapat dalam bahagian yang dinyatakan khusus untuk pemohonan pembiayaan rumah.

3. Cetak dan Tandatangani Borang Permohonan

Setelah mengisi borang secara online, langkah seterusnya adalah mencetaknya dan tandatangan oleh pemohon dan Ketua Jabatan. Ini adalah langkah penting kerana menunjukkan keseriusan pemohon dalam membuat permohonan.

4. Sertakan Dokumen Sokongan yang Lengkap

Bersama dengan borang permohonan yang telah diisi dan ditandatangani, pemohon juga perlu menyertakan dokumen sokongan yang lengkap. Dokumen ini termasuk salinan dokumen yang diakui sah mengikut jenis pembiayaan yang dipohon.

5. Kemukakan Borang Permohonan dan Dokumen Sokongan

Setelah semua dokumen disiapkan, pemohon perlu mengemukakan borang permohonan dan dokumen sokongan kepada Lembaga melalui Ketua Jabatan. Ini boleh dilakukan melalui kaedah yang dinyatakan dalam panduan permohonan.

Kelebihan Permohonan Online

Permohonan secara atas talian mempunyai beberapa kelebihan, antaranya:

 • Mudah dan Cepat: Pemohon dapat mengisi borang secara dalam talian dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa.
 • Mengurangkan Kekeruhan: Proses digital memastikan maklumat yang diperlukan disampaikan dengan jelas tanpa risiko kehilangan atau kekeliruan.
 • Penyemakan Secara Langsung: LPPSA boleh menyemak status permohonan dengan lebih cepat dan mudah melalui platform dalam talian.

Ringkasan

Proses permohonan pembiayaan rumah melalui LPPSA adalah mudah dan pantas melalui langkah-langkah yang telah dinyatakan di atas. Dengan menggunakan kemudahan atas talian, pemohon dapat mengurangkan kekompleksan dan mempercepatkan proses permohonan mereka. Jadi, pastikan anda mengikuti langkah-langkah dengan teliti untuk memastikan permohonan anda diproses dengan lancar.


3. Dokumen yang Diperlukan

Senarai Dokumen yang Perlu Disediakan untuk Permohonan Pembiayaan Rumah

Untuk memastikan proses permohonan pembiayaan rumah melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) berjalan lancar, pemohon perlu menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap dan sahih. Berikut adalah senarai dokumen yang perlu disertakan bersama dengan borang permohonan:

1. Borang Permohonan Pembiayaan

Borang permohonan pembiayaan adalah dokumen asas yang perlu diisi dan ditandatangani oleh pemohon serta Ketua Jabatan. Pastikan borang ini diisi dengan betul dan lengkap untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam proses permohonan.

2. Salinan Kad Pengenalan

Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkaitan) perlu disertakan bersama dengan borang permohonan. Ini adalah untuk pengesahan identiti pemohon dan pasangan.

3. Salinan Slip Gaji Terkini

Salinan slip gaji terkini merupakan dokumen penting yang menunjukkan pendapatan bulanan pemohon. Dokumen ini membantu LPPSA menilai kemampuan kewangan pemohon untuk membuat bayaran bulanan bagi pembiayaan rumah.

4. Surat Pengesahan Jawatan

Surat pengesahan jawatan dari majikan adalah dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan status pekerjaan pemohon. Dokumen ini juga mengesahkan pendapatan tetap pemohon.

5. Penyata Bank Terkini

Penyata bank terkini perlu disertakan bagi memperlihatkan rekod transaksi kewangan pemohon. Ini membantu LPPSA menilai kestabilan kewangan pemohon dan kelayakan untuk menerima pembiayaan.

6. Surat Kebenaran Daripada Pasangan (Jika Berkaitan)

Bagi pemohon yang berkahwin, surat kebenaran daripada pasangan perlu disertakan sebagai pengesahan dan persetujuan atas pemohonan pembiayaan.

7. Dokumen Hartanah (Jika Berkaitan)

Jika pemohon telah membuat keputusan pembelian hartanah tertentu, dokumen-dokumen berkaitan seperti geran, surat pajakan, dan lain-lain perlu disertakan sebagai sokongan kepada permohonan.

Kelebihan Menyediakan Dokumen Lengkap

Menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap dan sahih adalah penting kerana:

 • Mempercepatkan Proses: LPPSA dapat menilai permohonan dengan lebih cepat apabila dokumen-dokumen yang lengkap disediakan.
 • Menunjukkan Keseriusan: Pemohon yang menyediakan dokumen lengkap menunjukkan keseriusan dan komitmen terhadap permohonan mereka.
 • Mengelakkan Kelewatan: Kelewatan dalam pemprosesan permohonan dapat dielakkan apabila dokumen-dokumen yang diperlukan tersedia dengan lengkap.

Ringkasan

Menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap dan sahih adalah langkah penting dalam proses permohonan pembiayaan rumah melalui LPPSA. Pemohon perlu memastikan semua dokumen yang diperlukan disertakan untuk memastikan pemprosesan permohonan berjalan lancar. Oleh itu, pastikan anda memeriksa senarai dokumen dengan teliti sebelum mengemukakan permohonan anda.

zac gudakov mw mj noYHM unsplash scaled

zac gudakov mw mj noYHM unsplash scaled

4. Syarat Permohonan

Peraturan dan Syarat yang Perlu Dipatuhi Mengikut Jenis Pembiayaan

Apabila membuat permohonan pembiayaan rumah melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), penting untuk mematuhi peraturan dan syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa syarat permohonan yang perlu dipatuhi mengikut jenis pembiayaan yang dipohon:

1. Jenis 1: Pembelian Rumah Kediaman yang Telah Siap

i. Baki Hutang Penjual

 • Jika hartanah telah digadai kepada bank atau institusi kewangan, baki hutang penjual mestilah dalam had amaun kelayakan pemohon.
 • Harga hartanah dalam Perjanjian Jual Beli mestilah sama atau lebih daripada baki hutang penjual dalam penyata baki hutang yang masih sah berkuat kuasa.

ii. Pembelian Hartanah Tanpa Hakmilik Individu/Strata

 • Pembelian hartanah daripada penjual yang belum mempunyai Hakmilik Individu/Strata adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat pembelian hartanah di pasaran sekunder.

iii. Pembelian Hartanah di Tanah Berstatus Pertanian

 • Pembelian hartanah di atas tanah berstatus Pertanian tertakuk kepada undang-undang tanah dan syarat peraturan Pejabat Tanah dan Galian peringkat Negeri.

iv. Pembelian Bersama

 • Pembelian sebahagian pemilikan harta bagi pembiayaan bersama adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat berikut:
  • Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penjual seperti suami-isteri, ibu-anak, ayah-anak, dan adik beradik kandung.
  • Pemohon mempunyai pemilikan bersama ke atas hartanah tersebut.
  • Hendaklah dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian Jual Beli.

v. Pembelian Hartanah dengan Hakmilik Individu

 • Pembelian hartanah mestilah di atas satu (1) lot tanah sahaja.

Kelebihan Mematuhi Syarat Permohonan

Mematuhi syarat permohonan adalah penting kerana:

 • Memastikan Kelayakan: Pematuhan syarat-syarat memastikan pemohon layak menerima pembiayaan mengikut jenis pembiayaan yang dipohon.
 • Mengelakkan Masalah: Mengelakkan masalah dan kelewatan dalam pemprosesan permohonan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan.
 • Meningkatkan Peluang Lulus: Mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPPSA meningkatkan peluang permohonan untuk diluluskan dengan lancar.

Ringkasan

Syarat permohonan pembiayaan rumah melalui LPPSA perlu dipatuhi mengikut jenis pembiayaan yang dipohon. Pemohon perlu memahami dan mematuhi syarat-syarat tersebut untuk memastikan permohonan mereka dapat diproses dengan lancar. Jadi, pastikan anda memeriksa syarat-syarat dengan teliti sebelum membuat permohonan pembiayaan anda.


5. Pembelian Hartanah

Panduan Lengkap Mengenai Pembelian Hartanah dengan Pembiayaan LPPSA

Apabila membuat pembelian hartanah dengan menggunakan pembiayaan daripada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Berikut adalah panduan lengkap mengenai pembelian hartanah dengan pembiayaan LPPSA:

1. Pembelian Hartanah Siap

Apabila membeli hartanah yang telah siap, penting untuk mempertimbangkan beberapa perkara seperti:

 • Kelayakan Kewangan: Pastikan baki hutang penjual dalam had amaun kelayakan pemohon.
 • Perjanjian Jual Beli: Semak bahawa harga hartanah dalam perjanjian jual beli setara atau melebihi baki hutang penjual yang masih sah berkuat kuasa.

2. Pembelian Hartanah Tanpa Hakmilik Individu/Strata

Jika membeli hartanah tanpa hakmilik individu/strata, perlu diingat:

 • Syarat Pasaran Sekunder: Pembelian hartanah di pasaran sekunder adalah dibenarkan, namun pemohon perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

3. Pembelian Hartanah di Tanah Berstatus Pertanian

Bagi pembelian hartanah di tanah berstatus pertanian, penting untuk memahami:

 • Undang-undang Tanah: Pembelian hartanah di atas tanah pertanian tertakluk kepada undang-undang tanah dan peraturan Pejabat Tanah dan Galian peringkat Negeri.

4. Pembelian Bersama

Jika membuat pembelian hartanah secara bersama, perhatikan:

 • Syarat-syarat Pembelian Bersama: Pastikan pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penjual seperti suami-isteri, ibu-anak, ayah-anak, atau adik beradik kandung. Selain itu, syarat pemilikan bersama ke atas hartanah perlu dipatuhi.

5. Pembelian Hartanah dengan Hakmilik Individu

Untuk pembelian hartanah dengan hakmilik individu, ingatlah:

 • Satu (1) Lot Tanah Sahaja: Pembelian hartanah mestilah di atas satu (1) lot tanah sahaja.

Kelebihan Membeli Hartanah dengan Pembiayaan LPPSA

Membeli hartanah dengan pembiayaan LPPSA memberikan beberapa kelebihan seperti:

 • Kadar Faedah Rendah: Pembiayaan LPPSA menawarkan kadar faedah yang bersaing, menjadikannya pilihan yang berpatutan.
 • Proses yang Mudah: Proses permohonan dan pemprosesan yang mudah dan cepat, menjimatkan masa dan tenaga pemohon.
 • Fleksibiliti dalam Bayaran: Tempoh bayaran yang fleksibel membolehkan pemohon menyesuaikan bayaran bulanan mengikut kemampuan kewangan masing-masing.

Ringkasan

Pembelian hartanah dengan pembiayaan LPPSA adalah langkah yang bijak bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian tanpa tekanan kewangan yang terlalu berat. Dengan memahami syarat-syarat dan proses yang terlibat, pemohon dapat membuat keputusan yang bijak dan memastikan pembelian hartanah berjalan lancar. Jadi, pastikan untuk merujuk panduan ini sebelum membuat keputusan pembelian hartanah anda.

zac gudakov MvY303vrKR0 unsplash scaled

zac gudakov MvY303vrKR0 unsplash scaled

6. Pembiayaan Bersama

Pembiayaan Hartanah dengan Kekeluargaan

Pembiayaan bersama adalah pilihan yang popular bagi mereka yang ingin memiliki hartanah bersama-sama dengan ahli keluarga. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) membenarkan pembiayaan bersama dengan syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi. Berikut adalah panduan lengkap mengenai pembiayaan bersama dengan kekeluargaan:

1. Hubungan Kekeluargaan yang Diterima

Pemohon boleh memohon pembiayaan bersama dengan ahli keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu seperti:

 • Suami-Isteri: Pasangan yang sah di sisi undang-undang.
 • Ibu-Anak dan Ayah-Anak: Hubungan ibu dan anak, atau ayah dan anak.
 • Adik Beradik Kandung: Saudara kandung yang sama-sama ingin memiliki hartanah.

2. Syarat Pemilikan Bersama

Selain daripada hubungan kekeluargaan, pemohon juga perlu memenuhi syarat pemilikan bersama seperti:

 • Pemilikan Bersama: Pemohon dan ahli keluarga yang bersama-sama memohon perlu memiliki pemilikan bersama ke atas hartanah tersebut.
 • Penyataan dalam Perjanjian Jual Beli: Hubungan kekeluargaan dan pemilikan bersama perlu dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian Jual Beli hartanah.

Kelebihan Pembiayaan Bersama

Pembiayaan bersama membawa beberapa kelebihan, termasuk:

 • Meningkatkan Kelayakan: Menggabungkan pendapatan ahli keluarga meningkatkan kelayakan untuk menerima jumlah pembiayaan yang lebih besar.
 • Membantu Mengurangkan Beban Kewangan: Berkongsi beban kewangan dengan ahli keluarga membantu mengurangkan beban bayaran bulanan.
 • Membolehkan Membeli Hartanah yang Lebih Besar: Dengan jumlah pembiayaan yang lebih besar, pemohon dapat membeli hartanah yang lebih besar atau lebih mewah.

Ringkasan

Pembiayaan bersama dengan kekeluargaan adalah pilihan yang baik bagi mereka yang ingin memiliki hartanah bersama-sama dengan ahli keluarga. Dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh LPPSA, pemohon dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah. Oleh itu, pastikan untuk memahami syarat-syarat dan kelebihan pembiayaan bersama sebelum membuat keputusan.


7. Panduan Pengisian Borang Permohonan

Langkah Demi Langkah untuk Mengisi Borang Permohonan dengan Betul

Mengisi borang permohonan pembiayaan rumah merupakan langkah awal yang penting dalam proses memohon pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk mengisi borang permohonan dengan betul:

1. Akses Laman Web Rasmi LPPSA

 • Langkah pertama adalah akses laman web rasmi LPPSA di www.lppsa.gov.my.
 • Carilah bahagian yang menyediakan borang permohonan pembiayaan rumah.

2. Muat Turun dan Isi Borang Permohonan

 • Muat turunkan borang permohonan yang terdapat di laman web LPPSA.
 • Isi semua maklumat yang diperlukan dalam borang tersebut dengan teliti dan betul.

3. Tandatangan Borang Permohonan

 • Selepas mengisi borang, pastikan untuk menandatangan borang tersebut oleh pemohon dan Ketua Jabatan.

4. Sertakan Dokumen Sokongan

 • Bersama dengan borang permohonan yang telah diisi dan ditandatangani, sertakan juga dokumen sokongan yang lengkap seperti salinan kad pengenalan, slip gaji terkini, surat pengesahan jawatan, dan lain-lain.

5. Kemukakan Borang Permohonan

 • Selepas semua dokumen disediakan, kemukakan borang permohonan dan dokumen sokongan kepada Lembaga melalui Ketua Jabatan.

Kelebihan Mengisi Borang Permohonan secara Atas Talian

Mengisi borang permohonan secara atas talian mempunyai beberapa kelebihan, termasuk:

 • Mudah dan Cepat: Pemohon dapat mengisi borang secara dalam talian dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa.
 • Mengurangkan Kekeruhan: Proses digital memastikan maklumat yang diperlukan disampaikan dengan jelas tanpa risiko kehilangan atau kekeliruan.
 • Penyemakan Secara Langsung: LPPSA boleh menyemak status permohonan dengan lebih cepat dan mudah melalui platform dalam talian.

Contoh Borang Permohonan Pembiayaan

Berikut adalah contoh borang permohonan pembiayaan rumah yang biasa digunakan oleh LPPSA:

Maklumat Pemohon
Nama Penuh
No. Kad Pengenalan
Alamat Rumah
Tempat Bertugas
Gaji Bersih Bulanan
Dan lain-lain

Ringkasan

Mengisi borang permohonan pembiayaan rumah dengan betul adalah langkah penting dalam proses mendapatkan pembiayaan dari LPPSA. Pastikan untuk mengikuti panduan langkah demi langkah yang diberikan di atas dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan. Dengan itu, pemohon dapat memastikan bahawa permohonan mereka diproses dengan lancar dan pantas.

zac gudakov LC 6Dnwo6 g unsplash scaled

zac gudakov LC 6Dnwo6 g unsplash scaled

8. Kesimpulan

Mengetahui dan Memahami Proses Permohonan Pembiayaan LPPSA

Proses permohonan pembiayaan rumah melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diambil oleh pemohon. Dari mengisi borang permohonan hingga mematuhi syarat-syarat pembiayaan, setiap langkah memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa permohonan diproses dengan lancar dan pantas.

Dalam langkah pertama, pemohon perlu mengakses laman web rasmi LPPSA untuk mendapatkan borang permohonan. Kemudian, borang tersebut perlu diisi secara teliti dan lengkap sebelum ditandatangani oleh pemohon dan Ketua Jabatan. Seterusnya, pemohon perlu menyertakan dokumen sokongan yang lengkap bersama dengan borang permohonan sebelum mengemukakannya kepada Lembaga melalui Ketua Jabatan.

Sementara itu, penting juga untuk memahami syarat-syarat pembiayaan yang perlu dipatuhi mengikut jenis pembiayaan yang dipohon. Ini termasuklah memastikan baki hutang penjual dalam had amaun kelayakan pemohon, mematuhi syarat-syarat untuk pembelian hartanah tanpa hakmilik individu/strata, dan memahami peraturan untuk pembelian hartanah di tanah berstatus pertanian.

Selain itu, pemohon juga diberi peluang untuk memohon pembiayaan bersama dengan ahli keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu. Syarat-syarat seperti pemilikan bersama perlu dipatuhi bagi memastikan kelayakan pemohon.

Pengisian borang permohonan secara atas talian juga membawa pelbagai kelebihan, termasuk kemudahan dan kelajuan dalam proses. Pemohon dapat mengisi borang dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa, serta memastikan maklumat yang disampaikan adalah jelas dan tepat.

Dengan memahami dan mengikuti panduan yang diberikan dalam kesemua langkah ini, pemohon dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pembiayaan rumah dari LPPSA dengan lancar. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa mematuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan dan kejayaan permohonan.

Dalam keseluruhan, memahami proses permohonan pembiayaan LPPSA adalah langkah penting bagi sesiapa yang berhasrat untuk memiliki rumah sendiri. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dinyatakan dalam panduan ini, diharapkan pemohon dapat membuat permohonan dengan lancar dan mendapatkan pembiayaan yang diingini.