Pinjaman LPPSA

Panduan Pembiayaan Perumahan LPPSA: Memahami Kriteria Kelayakan dan Proses Permohonan

zac gudakov ztWpwTEx728 unsplash scaled

Panduan Pembiayaan Perumahan LPPSA: Memahami Kriteria Kelayakan dan Proses Permohonan


blank

Table of Contents

1. Pengenalan Pembiayaan Perumahan LPPSA

Apa itu LPPSA?

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan sebuah badan di Malaysia yang bertanggungjawab untuk menyediakan pembiayaan perumahan kepada kakitangan sektor awam dan pekerja badan-badan berkanun. Program ini direka khas untuk membantu individu dalam memenuhi impian memiliki rumah sendiri dengan menyediakan pembiayaan yang mudah dan berpatutan.

Mengapa Pembiayaan Perumahan LPPSA Penting?

Pemilikan rumah merupakan satu daripada aspek penting dalam kehidupan seseorang. Namun, bagi ramai individu terutamanya dalam kalangan kakitangan sektor awam, mendapatkan pembiayaan perumahan yang bersesuaian mungkin menjadi cabaran. Inilah sebabnya LPPSA berperanan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah dan berpatutan kepada golongan ini.

Kelebihan Memperoleh Pembiayaan dari LPPSA

Mendapatkan pembiayaan perumahan dari LPPSA mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dapat diabaikan. Antara kelebihan tersebut adalah:

 1. Ansuran Bulanan Berpatutan: Kadar ansuran bulanan yang ditawarkan oleh LPPSA adalah berpatutan dan tidak membebankan. Ini membolehkan pemohon menjadikan pemilikan rumah sebagai kenyataan tanpa mengalami tekanan kewangan yang berlebihan.
 2. Proses Permohonan Mudah: Proses permohonan pembiayaan perumahan dari LPPSA adalah mudah dan tidak rumit. Pemohon hanya perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan serta mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.
 3. Perlindungan Tambahan: Selain daripada pembiayaan, LPPSA juga menawarkan perlindungan tambahan seperti MRTA/MRTT dan LTHO untuk memastikan keselamatan dan kestabilan kewangan pemohon.
 4. Keperluan Usia: Walaupun terdapat keperluan anggaran bayaran pencen untuk pemohon berumur 55 tahun ke atas, LPPSA masih memberikan peluang kepada golongan ini untuk memiliki rumah sendiri dengan bantuan pembiayaan yang bersesuaian.

Table: Kelebihan Pembiayaan Perumahan dari LPPSA

Kelebihan Keterangan
Ansuran Bulanan Berpatutan Menawarkan kadar ansuran bulanan yang tidak membebankan kepada pemohon.
Proses Permohonan Mudah Proses permohonan yang mudah dan tidak rumit, memudahkan pemohon untuk mendapatkan pembiayaan.
Perlindungan Tambahan Perlindungan tambahan seperti MRTA/MRTT dan LTHO disediakan untuk menjaga keselamatan kewangan.
Keperluan Usia Meskipun keperluan anggaran bayaran pencen, LPPSA memberikan peluang kepada golongan berumur.

Mendapatkan pembiayaan perumahan dari LPPSA adalah satu langkah bijak bagi mereka yang ingin memiliki rumah sendiri tanpa mengalami bebanan kewangan yang terlalu tinggi. Dengan pelbagai kelebihan yang ditawarkan, pemohon dapat merasa yakin dan selesa dengan pilihan mereka.

zac gudakov tqksyXLp2mI unsplash scaled

zac gudakov tqksyXLp2mI unsplash scaled

2. Kriteria Kelayakan Pembiayaan

Bagaimana Mengukur Kelayakan Pembiayaan?

Sebelum memohon pembiayaan perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), penting untuk memahami kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi. Kriteria ini membantu untuk menentukan sama ada pemohon layak menerima pembiayaan dan juga jumlah pembiayaan yang akan diluluskan.

Ansuran Bulanan: 60% Pendapatan Bersih untuk Pembiayaan Pertama

Salah satu kriteria kelayakan utama adalah berkaitan dengan ansuran bulanan. Untuk pembiayaan pertama, ansuran bulanan tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bersih pemohon. Ini bermaksud bahawa jumlah ansuran bulanan yang diperlukan bagi pembayaran pembiayaan perumahan tidak boleh melampaui 60% daripada pendapatan bersih bulanan yang diperolehi oleh pemohon.

Ansuran Bulanan: 50% Pendapatan Bersih untuk Pembiayaan Kedua

Bagi pembiayaan kedua, kriteria ansuran bulanan berubah sedikit. Pemohon yang memohon pembiayaan kedua tidak boleh melebihi 50% daripada pendapatan bersih bulanan. Ini bermakna ansuran bulanan yang diperlukan bagi pembiayaan kedua tidak boleh melebihi 50% daripada pendapatan bersih bulanan yang diperolehi oleh pemohon.

Faktor Usia Pemohon: Perlunya Anggaran Bayaran Pencen

Selain itu, terdapat faktor usia pemohon yang juga perlu diambil kira. Bagi pemohon berumur 55 tahun ke atas pada tahun permohonan, LPPSA mengkehendaki pemohon untuk mengemukakan anggaran bayaran pencen yang disahkan oleh Ketua Jabatan. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa pemohon masih mampu untuk membayar ansuran pembiayaan walaupun telah bersara kelak.

Table: Kriteria Kelayakan Pembiayaan

Kriteria Keterangan
Ansuran Bulanan Tidak melebihi 60% daripada pendapatan bersih untuk pembiayaan pertama, dan 50% untuk pembiayaan kedua.
Faktor Usia Pemohon Anggaran bayaran pencen perlu disahkan bagi pemohon berumur 55 tahun ke atas.

Memahami kriteria kelayakan pembiayaan perumahan adalah langkah penting sebelum memulakan proses permohonan. Dengan mengetahui kriteria ini, pemohon dapat menilai sama ada mereka layak untuk menerima pembiayaan dari LPPSA atau tidak. Selain itu, ia juga membantu untuk merancang kewangan dengan lebih baik bagi memenuhi keperluan ansuran bulanan yang diperlukan.


blank

3. Jenis Pembiayaan dan Kriteria Khusus

Jenis Pembiayaan: Apa Perbezaannya?

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) menawarkan beberapa jenis pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan tahap pemohon. Antaranya termasuk pembiayaan pertama, pembiayaan kedua, dan pembiayaan khusus untuk kategori tertentu. Setiap jenis pembiayaan mempunyai kriteria kelayakan yang khusus yang perlu dipenuhi oleh pemohon.

Pengiraan Kelayakan Pembiayaan Jenis 6

Salah satu jenis pembiayaan khusus yang ditawarkan oleh LPPSA adalah pembiayaan Jenis 6. Untuk mengira kelayakan pembiayaan Jenis 6, pemohon perlu mengambil kira baki kelayakan semasa termasuk ansuran bulanan bagi pembiayaan Jenis 4 atau Jenis 5 (tanah), yang merupakan potongan wajib. Ini bermakna jumlah ansuran bulanan yang telah diperuntukkan bagi pembiayaan jenis sebelumnya akan diambil kira semula dalam pengiraan kelayakan untuk pembiayaan Jenis 6.

Pengiraan Kelayakan Pembiayaan Jenis 7

Selain itu, terdapat juga pembiayaan Jenis 7 yang mempunyai kriteria khas. Kelayakan bagi pembiayaan Jenis 7 tertakluk kepada ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada pendapatan bersih pemohon, termasuk bayaran balik pembiayaan pertama. Ini bermakna ansuran bulanan pembiayaan pertama juga akan diambil kira dalam pengiraan ansuran bulanan bagi pembiayaan Jenis 7.

Table: Jenis Pembiayaan dan Kriteria Kelayakan

Jenis Pembiayaan Kriteria Kelayakan
Jenis 6 Kelayakan tertakluk kepada baki kelayakan semasa termasuk ansuran bulanan bagi pembiayaan Jenis 4 atau Jenis 5.
Jenis 7 Ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada pendapatan bersih pemohon, termasuk bayaran balik pembiayaan pertama.

Mengetahui jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA serta kriteria kelayakan yang berkaitan adalah penting bagi pemohon. Dengan pemahaman yang jelas tentang setiap jenis pembiayaan, pemohon dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan keperluan mereka.

zac gudakov u2EROZviY1U unsplash scaled

zac gudakov u2EROZviY1U unsplash scaled

4. Perincian Komponen Pembiayaan Diluluskan

Apa yang Dimasukkan dalam Jumlah Pembiayaan Diluluskan?

Apabila pemohon memperoleh pembiayaan perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), jumlah pembiayaan yang diluluskan tidak hanya merangkumi harga hartanah semata-mata. Terdapat beberapa komponen lain yang turut dimasukkan dalam jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Hartanah, Insurans/Takaful, dan Yuran Guaman

Antara komponen yang dimasukkan dalam jumlah pembiayaan adalah harga hartanah yang dibeli. Selain itu, kos-kos insurans atau takaful seperti MRTA/MRTT dan LTHO juga termasuk dalam jumlah pembiayaan yang diluluskan. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa pemohon mempunyai perlindungan yang mencukupi terhadap risiko yang mungkin berlaku.

Cukai dan Kos-kos yang Dibenarkan oleh Lembaga

Selain daripada itu, kos-kos lain seperti yuran guaman berkaitan dengan penyediaan perjanjian pembiayaan juga dimasukkan dalam jumlah pembiayaan yang diluluskan. Ini termasuklah yuran guaman yang berkaitan dengan proses pembiayaan, walaupun tidak termasuk yuran urusan perjanjian jual beli dan pindah milik. Cukai atau kos-kos lain yang dibenarkan oleh Lembaga juga boleh dimasukkan dalam jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Table: Komponen Pembiayaan Diluluskan

Komponen Keterangan
Hartanah Harga hartanah yang dibeli oleh pemohon.
Insurans/Takaful Kos-kos insurans atau takaful seperti MRTA/MRTT dan LTHO.
Yuran Guaman Kos-kos yuran guaman berkaitan dengan penyediaan perjanjian pembiayaan.
Cukai dan Kos-kos Lain Cukai atau kos-kos lain yang dibenarkan oleh Lembaga turut dimasukkan dalam jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Dengan memahami komponen-komponen yang dimasukkan dalam jumlah pembiayaan yang diluluskan, pemohon dapat membuat perancangan kewangan yang lebih tepat dan menyeluruh. Ini memastikan bahawa mereka memperoleh pembiayaan yang mencukupi untuk melaksanakan pembelian hartanah tanpa kekurangan dana.


blank

5. Perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO

Apa Itu Perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO?

Perlindungan MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) atau MRTT (Mortgage Reducing Term Takaful) serta LTHO (Loan Term Houseowner) adalah jenis perlindungan yang ditawarkan kepada pemohon pembiayaan perumahan oleh Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan ketenangan fikiran kepada pemohon dan keluarga mereka terhadap risiko yang mungkin berlaku semasa tempoh pembiayaan.

Perlindungan Tambahan: Perlu atau Tidak?

Ketika memohon pembiayaan perumahan dari LPPSA, pemohon sering ditawarkan dengan opsyen untuk menambah perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO. Walaupun perlindungan tambahan ini mungkin menambah sedikit kos bulanan, ia memberikan keamanan dan ketenangan fikiran kepada pemohon dan keluarga mereka.

Kelebihan Perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO

Terdapat beberapa kelebihan yang boleh diperoleh dengan memilih untuk memasukkan perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO dalam pembiayaan perumahan, antaranya:

 1. Perlindungan Kewangan: Perlindungan ini melindungi pemohon dan keluarga mereka daripada risiko kewangan yang tidak diingini seperti kematian atau kecacatan yang mungkin berlaku semasa tempoh pembiayaan.
 2. Ketenteraman Fikiran: Dengan adanya perlindungan ini, pemohon dapat memiliki rumah mereka dengan lebih yakin dan tenang, tanpa perlu bimbang tentang kesan kewangan yang besar sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini.
 3. Pemulihan Hartanah: Sekiranya berlaku kehilangan nyawa atau kecacatan kepada pemilik hartanah, perlindungan ini juga membantu dalam pemulihan hutang pembiayaan agar keluarga tidak terbebani dengan tanggungan hutang yang besar.

Table: Kelebihan Perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO

Kelebihan Keterangan
Perlindungan Kewangan Melindungi pemilik hartanah daripada risiko kewangan yang tidak diingini.
Ketenteraman Fikiran Membolehkan pemilik hartanah memiliki rumah dengan lebih yakin dan tenang.
Pemulihan Hartanah Membantu dalam pemulihan hutang pembiayaan sekiranya berlaku kehilangan nyawa atau kecacatan.

Memilih untuk memasukkan perlindungan MRTA/MRTT dan LTHO dalam pembiayaan perumahan adalah langkah bijak bagi pemohon yang mengutamakan keselamatan kewangan dan ketenangan fikiran. Dengan adanya perlindungan ini, mereka dapat memiliki rumah dengan lebih yakin dan tanpa kebimbangan yang berlebihan.

zac gudakov UTsUqb jPKc unsplash scaled

zac gudakov UTsUqb jPKc unsplash scaled

6. Proses Permohonan Pembiayaan

Langkah-langkah Permohonan Pembiayaan

Proses permohonan pembiayaan perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti oleh pemohon. Langkah-langkah tersebut termasuk:

 1. Pengumpulan Maklumat: Pemohon perlu mengumpulkan maklumat yang diperlukan seperti butiran peribadi, butiran hartanah yang ingin dibeli, dan dokumen sokongan lain seperti penyata bank dan slip gaji.
 2. Isi Borang Permohonan: Kemudian, pemohon perlu mengisi borang permohonan pembiayaan yang disediakan oleh LPPSA dengan lengkap dan tepat.
 3. Sahkan Dokumen: Selepas mengisi borang, pemohon perlu menyahkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kad pengenalan, penyata bank, dan slip gaji kepada LPPSA.
 4. Penilaian Kelayakan: LPPSA akan melakukan penilaian terhadap kelayakan pemohon berdasarkan maklumat yang disediakan dan mengambil kira kriteria kelayakan yang telah ditetapkan.
 5. Pengelulusan Pembiayaan: Sekiranya pemohon layak, LPPSA akan mengeluarkan keputusan pengelulusan pembiayaan dan memaklumkan pemohon tentang jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan

Bagi memudahkan proses permohonan, pemohon perlu memastikan bahawa mereka telah menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lengkap. Antaranya termasuk:

 • Kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkaitan)
 • Slip gaji terkini
 • Penyata bank terkini
 • Surat tawaran jual beli hartanah yang ingin dibeli

Penilaian Kelayakan dan Proses Pengelulusan

Proses penilaian kelayakan dan pengelulusan pembiayaan dilakukan oleh LPPSA dengan teliti. Mereka akan menilai pendapatan pemohon, jumlah hutang yang ada, dan kriteria kelayakan yang lain sebelum membuat keputusan pengelulusan.

Table: Langkah-langkah Proses Permohonan Pembiayaan

Langkah Keterangan
Pengumpulan Maklumat Mengumpulkan butiran peribadi dan dokumen sokongan lain.
Isi Borang Permohonan Mengisi borang permohonan pembiayaan dengan lengkap dan tepat.
Sahkan Dokumen Menyahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada LPPSA.
Penilaian Kelayakan LPPSA akan melakukan penilaian terhadap kelayakan pemohon berdasarkan maklumat yang disediakan.
Pengelulusan Pembiayaan LPPSA akan mengeluarkan keputusan pengelulusan pembiayaan kepada pemohon.

Dengan memahami langkah-langkah dalam proses permohonan pembiayaan perumahan, pemohon dapat menguruskan proses permohonan dengan lebih lancar dan efisien. Pastikan untuk menyediakan semua dokumen yang diperlukan dan berkomunikasi dengan LPPSA secara aktif untuk memastikan proses permohonan berjalan dengan lancar.


blank

7. Faedah Pembiayaan LPPSA

Kelebihan Memperoleh Pembiayaan dari LPPSA

Mendapatkan pembiayaan perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) memberikan beberapa kelebihan kepada pemohon. Ini termasuk:

 1. Kadar Faedah Rendah: LPPSA menawarkan kadar faedah yang rendah kepada pemohon, menjadikannya lebih mudah untuk memiliki rumah tanpa perlu membayar jumlah faedah yang terlalu tinggi.
 2. Ansuran Bulanan Berpatutan: Dengan kadar faedah yang rendah, ansuran bulanan untuk pembiayaan perumahan dari LPPSA adalah berpatutan, membolehkan pemohon menjadikan pemilikan rumah sebagai kenyataan tanpa mengalami tekanan kewangan yang berlebihan.
 3. Proses Permohonan Mudah: Proses permohonan pembiayaan perumahan dari LPPSA adalah mudah dan tidak rumit. Pemohon hanya perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan serta mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.
 4. Perlindungan Tambahan: Selain daripada pembiayaan, LPPSA juga menawarkan perlindungan tambahan seperti MRTA/MRTT dan LTHO untuk memastikan keselamatan dan kestabilan kewangan pemohon.
 5. Impak Positif kepada Pemohon: Memiliki rumah sendiri memberikan impak positif kepada pemohon, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan kestabilan tempat tinggal, dan meningkatkan nilai aset.

Table: Kelebihan Memperoleh Pembiayaan dari LPPSA

Kelebihan Keterangan
Kadar Faedah Rendah Menawarkan kadar faedah yang rendah kepada pemohon, menjadikannya lebih mudah untuk memiliki rumah.
Ansuran Bulanan Berpatutan Kadar faedah yang rendah membolehkan ansuran bulanan perumahan dari LPPSA adalah berpatutan.
Proses Permohonan Mudah Proses permohonan yang mudah dan tidak rumit, memudahkan pemohon untuk mendapatkan pembiayaan.
Perlindungan Tambahan Perlindungan tambahan seperti MRTA/MRTT dan LTHO disediakan untuk menjaga keselamatan kewangan pemohon.
Impak Positif kepada Pemohon Memiliki rumah sendiri memberikan impak positif kepada pemohon, meningkatkan kesejahteraan dan kestabilan.

Dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, memperoleh pembiayaan perumahan dari LPPSA adalah pilihan yang bijak bagi mereka yang ingin memiliki rumah sendiri dengan lebih mudah dan tanpa tekanan kewangan yang berlebihan.

zac gudakov Z8GlHfdn118 unsplash scaled

zac gudakov Z8GlHfdn118 unsplash scaled

8. Anggaran Bayaran Pencen untuk Pemohon Berumur 55 Tahun dan Ke Atas

Keperluan Anggaran Bayaran Pencen

Bagi pemohon yang berumur 55 tahun dan ke atas pada tahun permohonan, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) mengkehendaki mereka untuk mengemukakan anggaran bayaran pencen yang disahkan oleh Ketua Jabatan. Anggaran bayaran pencen ini diperlukan bagi memastikan bahawa pemohon masih mampu untuk membayar ansuran pembiayaan walaupun telah bersara kelak.

Proses Pengesahan Anggaran Bayaran Pencen

Proses pengesahan anggaran bayaran pencen melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti oleh pemohon. Antaranya termasuk:

 1. Menghubungi Lembaga Pencen atau Majikan: Pemohon perlu menghubungi lembaga pencen atau majikan mereka untuk mendapatkan anggaran bayaran pencen yang disahkan.
 2. Mendapatkan Dokumen Sah: Setelah mendapatkan anggaran bayaran pencen, pemohon perlu memastikan bahawa dokumen tersebut disahkan oleh Ketua Jabatan atau pihak berwajib yang berkaitan.
 3. Mengemukakan Dokumen: Dokumen anggaran bayaran pencen yang disahkan kemudiannya perlu diserahkan kepada LPPSA sebagai sebahagian daripada proses permohonan pembiayaan.

Table: Proses Pengesahan Anggaran Bayaran Pencen

Langkah Keterangan
Menghubungi Lembaga Pencen/Majikan Pemohon perlu menghubungi lembaga pencen atau majikan untuk mendapatkan anggaran bayaran pencen.
Mendapatkan Dokumen Sah Pastikan dokumen anggaran bayaran pencen disahkan oleh Ketua Jabatan atau pihak yang berkaitan.
Mengemukakan Dokumen Serahkan dokumen anggaran bayaran pencen kepada LPPSA sebagai sebahagian daripada permohonan.

Kesimpulan

Dengan menjalankan proses pengesahan anggaran bayaran pencen, LPPSA dapat memastikan bahawa pemohon berumur 55 tahun ke atas tetap mampu untuk menangani ansuran pembiayaan perumahan walaupun mereka telah bersara. Ini membantu memastikan kestabilan kewangan pemohon pada masa hadapan dan memastikan bahawa pemohon dapat menikmati pemilikan rumah tanpa bebanan kewangan yang berlebihan. Dengan semua langkah-langkah yang telah dijelaskan dari permohonan hingga pengesahan anggaran pencen, pemohon dapat mengharapkan proses pembiayaan perumahan dari LPPSA berjalan dengan lancar dan berjaya.