Pinjaman LPPSA

Peraturan Pembiayaan Hartanah: Panduan Lengkap dari LPPSA

zac gudakov tqksyXLp2mI unsplash scaled

Peraturan Pembiayaan Hartanah: Panduan Lengkap dari LPPSA


Table of Contents

1. Pengenalan kepada Pembiayaan Hartanah oleh LPPSA

Apa itu LPPSA?

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab untuk menyediakan pembiayaan kepada individu yang berkelayakan bagi tujuan pembelian hartanah. Matlamat utama LPPSA adalah untuk membantu pekerja sektor awam memiliki rumah sendiri dengan menyediakan pelbagai skim pembiayaan yang sesuai dengan keperluan mereka.

Mengapa Penting Memahami Peraturan Pembiayaan Hartanah?

Memahami peraturan pembiayaan hartanah yang ditetapkan oleh LPPSA adalah penting bagi sesiapa yang berhasrat untuk memiliki rumah sendiri melalui skim pembiayaan yang disediakan. Ini kerana proses pembiayaan hartanah melibatkan beberapa syarat dan prosedur yang perlu dipatuhi agar permohonan dapat diluluskan dengan lancar.

Kelebihan Memahami Peraturan Pembiayaan Hartanah oleh LPPSA:

 1. Kesedaran Terhadap Pilihan Skim Pembiayaan: Memahami peraturan LPPSA membolehkan individu membuat pilihan yang lebih tepat mengenai skim pembiayaan yang sesuai dengan keperluan mereka. Ini termasuk memilih antara Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) atau Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam-i (SPPSAi) berdasarkan keperluan dan keupayaan kewangan masing-masing.
 2. Pengetahuan Tentang Syarat-syarat Permohonan: Dengan memahami syarat-syarat permohonan pembiayaan hartanah, individu dapat membuat persediaan yang diperlukan dan memastikan bahawa dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap sebelum membuat permohonan. Ini dapat mengelakkan sebarang kelewatan atau masalah dalam proses pembiayaan.
 3. Memahami Proses dan Langkah-langkah Permohonan: Pengetahuan tentang proses permohonan pembiayaan hartanah oleh LPPSA akan memberikan individu gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Ini termasuk mengisi borang permohonan, menyediakan dokumen sokongan, dan memahami tempoh penerimaan tawaran pembiayaan.

Table: Kelebihan Memahami Peraturan Pembiayaan Hartanah oleh LPPSA

Kelebihan Keterangan
Kesedaran Terhadap Pilihan Skim Pembiayaan Membolehkan individu membuat pilihan yang tepat berdasarkan keperluan dan keupayaan kewangan.
Pengetahuan Tentang Syarat-syarat Permohonan Memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap sebelum membuat permohonan, mengelakkan sebarang kelewatan atau masalah dalam proses pembiayaan.
Memahami Proses dan Langkah-langkah Permohonan Memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk mengisi borang permohonan, menyediakan dokumen sokongan, dan memahami tempoh penerimaan tawaran pembiayaan.

Memahami peraturan pembiayaan hartanah oleh LPPSA adalah langkah penting bagi sesiapa yang ingin memiliki rumah sendiri melalui pembiayaan yang disediakan oleh badan ini. Dengan pengetahuan yang mencukupi, individu dapat membuat keputusan yang bijak dan menguruskan proses permohonan dengan lebih efisien.

zac gudakov ztWpwTEx728 unsplash scaled

zac gudakov ztWpwTEx728 unsplash scaled

2. Pemilihan Skim Pembiayaan yang Sesuai

Pilihan Antara SPPSA dan SPPSAi

Apabila memilih skim pembiayaan hartanah melalui LPPSA, individu perlu mempertimbangkan antara dua pilihan utama: Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) dan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam-i (SPPSAi).

SPPSA

Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) adalah salah satu pilihan yang ditawarkan oleh LPPSA. Skim ini menawarkan pembiayaan konvensional untuk pembelian hartanah, dengan kadar faedah yang ditetapkan mengikut kadar semasa yang dinyatakan oleh LPPSA. Kelebihan SPPSA termasuk:

 • Fleksibiliti Pembayaran: SPPSA membolehkan pembayaran bulanan yang tetap, memudahkan perancangan kewangan individu.
 • Kadar Faedah Tetap: Individu dapat merancang pembayaran mereka dengan jelas kerana kadar faedah adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan.

SPPSAi

Sementara itu, Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam-i (SPPSAi) adalah versi Islamik dari skim pembiayaan hartanah yang disediakan oleh LPPSA. Ia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menawarkan alternatif kepada individu yang memilih pendekatan Islamik dalam urusan kewangan mereka. Kelebihan SPPSAi termasuk:

 • Pelaburan Beretika: Dalam SPPSAi, pembayaran mengikut prinsip Syariah, memberi keyakinan kepada individu bahawa pelaburan mereka adalah beretika dan patuh Syariah.
 • Kesinambungan Tempoh: SPPSAi menawarkan tempoh pembiayaan yang fleksibel, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang mengiktiraf keperluan keselamatan dan kestabilan kewangan individu.

Table: Perbandingan Antara SPPSA dan SPPSAi

Ciri SPPSA SPPSAi
Fleksibiliti Pembayaran Menawarkan pembayaran bulanan tetap untuk memudahkan perancangan kewangan. Mengikut prinsip Syariah, menawarkan pelbagai kaedah pembayaran yang mematuhi nilai-nilai Islam.
Kadar Faedah Tetap Kadar faedah adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan. Mengikut prinsip Syariah, faedah yang dikenakan adalah mengikut perjanjian yang dijalankan dengan prinsip Islam.
Prinsip Syariah Tidak berdasarkan prinsip Syariah. Beroperasi mengikut prinsip Syariah dan menawarkan alternatif kewangan Islamik.
Tempoh Pembiayaan Tempoh pembiayaan yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan. Fleksibel dan menawarkan tempoh yang sesuai dengan prinsip Syariah dan kestabilan kewangan individu.

Dalam memilih antara SPPSA dan SPPSAi, individu perlu mempertimbangkan keperluan kewangan dan kepercayaan agama mereka. Dengan memahami perbezaan dan kelebihan setiap skim, individu dapat membuat keputusan yang bijak mengenai pembiayaan hartanah yang sesuai dengan keperluan dan nilai-nilai mereka.


3. Syarat-syarat untuk Permohonan Pembiayaan

Had Pembelian Hartanah

Bagi memenuhi syarat untuk memohon pembiayaan hartanah melalui LPPSA, individu perlu mematuhi had pembelian hartanah yang ditetapkan. Had ini adalah penting untuk memastikan bahawa pembiayaan disalurkan kepada individu yang benar-benar memerlukan bantuan kewangan untuk memiliki rumah sendiri. Secara umumnya, had pembelian hartanah adalah seperti berikut:

 • Semenanjung Malaysia: Individu hanya dibenarkan memohon pembiayaan untuk satu (1) hartanah pada satu-satu masa.
 • Sabah/Sarawak: Had pembelian hartanah adalah lebih tinggi, iaitu lapan (8) buah rumah bagi setiap individu.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan

Proses permohonan pembiayaan hartanah melalui LPPSA melibatkan penyediaan beberapa dokumen penting untuk pengesahan dan penilaian. Dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. Borang Permohonan: Borang lengkap dengan maklumat peribadi dan butiran hartanah yang hendak dibeli.
 2. Dokumen Pengenalan Diri: Salinan kad pengenalan atau pasport yang sah.
 3. Surat Pengesahan Majikan: Dokumen yang mengesahkan status pekerjaan dan pendapatan bulanan.
 4. Penyata Gaji Terkini: Menunjukkan pendapatan bulanan yang tetap.
 5. Dokumen Hartanah: Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan yang masih berkuat kuasa, terutamanya bagi pembelian hartanah dalam projek pembinaan.

Peraturan Berkaitan Pembelian Hartanah Baru dan Hartanah Berstatus Pajakan

Bagi individu yang ingin membeli hartanah baru dalam projek pembinaan, terdapat peraturan khusus yang perlu dipatuhi. Antara peraturan penting adalah:

 • Lesen Pemaju Perumahan: Pembelian hartanah bagi projek pembinaan perlu disertakan dengan Lesen Pemaju Perumahan yang sah.
 • Permit Iklan: Dokumen Permit Iklan yang masih berkuat kuasa juga perlu disertakan sebagai bukti projek pembinaan adalah sah.
 • Hartanah Berstatus Pajakan: Untuk hartanah yang mempunyai Hakmilik Individu/Strata dengan status pajakan, terdapat syarat tempoh pajakan berbaki sekurang-kurangnya 10 tahun selepas pembiayaan selesai dibayar.

Table: Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan Pembiayaan Hartanah

No. Jenis Dokumen Keterangan
1. Borang Permohonan Mengandungi butiran peribadi dan butiran hartanah yang hendak dibeli.
2. Dokumen Pengenalan Diri Salinan kad pengenalan atau pasport yang sah.
3. Surat Pengesahan Majikan Mengesahkan status pekerjaan dan pendapatan bulanan.
4. Penyata Gaji Terkini Menunjukkan pendapatan bulanan yang tetap.
5. Dokumen Hartanah (Lesen & Permit) Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan yang masih berkuat kuasa.

Dengan mematuhi syarat-syarat untuk permohonan pembiayaan hartanah dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, individu dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka perlukan dari LPPSA.

zac gudakov Z8GlHfdn118 unsplash scaled

zac gudakov Z8GlHfdn118 unsplash scaled

4. Proses Permohonan dan Kelulusan

Langkah-langkah untuk Membuat Permohonan

Proses permohonan pembiayaan hartanah melalui LPPSA melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diikuti oleh individu yang berminat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membuat permohonan:

 1. Pengumpulan Maklumat: Sebelum memulakan permohonan, individu perlu mengumpulkan maklumat yang diperlukan seperti butiran peribadi, butiran hartanah yang hendak dibeli, dan dokumen sokongan lain.
 2. Isi Borang Permohonan: Borang permohonan pembiayaan perlu diisi dengan teliti dan lengkap. Pastikan semua maklumat yang diperlukan telah disediakan dengan betul.
 3. Sediakan Dokumen-dokumen: Lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan bersama-sama borang permohonan, termasuk dokumen pengenalan diri, penyata gaji, dan dokumen hartanah seperti Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan.
 4. Hantar Permohonan: Setelah semua dokumen lengkap, hantar borang permohonan beserta dokumen sokongan kepada LPPSA mengikut arahan yang diberikan.

Tempoh Penerimaan Tawaran Pembiayaan

Selepas permohonan dikemukakan, individu perlu menunggu tempoh penerimaan tawaran pembiayaan dari LPPSA. Tempoh penerimaan tawaran bergantung kepada kelancaran proses pengesahan dan penilaian oleh LPPSA. Biasanya, individu akan menerima notifikasi dalam tempoh tertentu mengenai status permohonan mereka.

Penolakan Permohonan dan Alternatif yang Mungkin

Terdapat kemungkinan bahawa permohonan pembiayaan hartanah individu akan ditolak oleh LPPSA atas pelbagai sebab. Jika ini berlaku, individu perlu mempertimbangkan alternatif yang mungkin termasuk:

 • Memohon semula: Jika permohonan ditolak, individu boleh memohon semula dengan memperbaiki sebarang kelemahan yang terdapat dalam permohonan sebelum ini.
 • Menggunakan alternatif pembiayaan: Selain daripada LPPSA, terdapat juga institusi kewangan lain yang menyediakan pembiayaan hartanah. Individu boleh menghubungi bank-bank tempatan atau institusi kewangan lain untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai.

Table: Langkah-langkah untuk Membuat Permohonan

No. Langkah Keterangan
1. Pengumpulan Maklumat Mengumpulkan butiran peribadi dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Isi Borang Permohonan Mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul.
3. Sediakan Dokumen-dokumen Melampirkan dokumen pengenalan diri, penyata gaji, dan dokumen hartanah lain.
4. Hantar Permohonan Menghantar borang permohonan beserta dokumen sokongan kepada LPPSA.

Proses permohonan dan kelulusan pembiayaan hartanah melalui LPPSA memerlukan kesabaran dan ketaatan kepada prosedur yang ditetapkan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang betul dan mempersiapkan diri dengan baik, individu akan dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan.


5. Penegasan Syarat-syarat Selepas Pembiayaan Diluluskan

Setelah permohonan pembiayaan hartanah individu diluluskan oleh LPPSA, terdapat beberapa syarat tambahan yang perlu dipatuhi untuk memastikan kelancaran proses pembiayaan dan pemilikan hartanah. Berikut adalah penegasan mengenai syarat-syarat selepas pembiayaan diluluskan:

Kehujanan Menukar Skim Pembiayaan

Salah satu penegasan penting yang perlu diambil perhatian adalah kehujanan untuk menukar skim pembiayaan selepas permohonan diluluskan. LPPSA mengenakan sekatan yang ketat terhadap perubahan skim pembiayaan setelah permohonan diluluskan. Ini bermakna individu perlu membuat keputusan yang bijak dan matang sebelum membuat permohonan pembiayaan.

Had Pembelian Hartanah yang Diperkenankan

Selepas pembiayaan diluluskan, individu hanya dibenarkan untuk membeli satu (1) hartanah pada satu-satu masa bagi Semenanjung Malaysia. Bagi Sabah dan Sarawak, had pembelian hartanah yang dibenarkan adalah lapan (8) buah rumah bagi setiap individu. Penegasan ini penting untuk memastikan pembiayaan disalurkan kepada individu yang benar-benar memerlukan bantuan kewangan untuk memiliki rumah.

Persyaratan Khas untuk Hartanah dengan Status Pajakan atau Sekatan Kepentingan

Bagi pembelian hartanah yang mempunyai Hakmilik Individu atau Hakmilik Strata dengan status pajakan atau sekatan kepentingan, terdapat persyaratan tambahan yang perlu dipatuhi. Antaranya termasuk syarat tempoh pajakan berbaki sekurang-kurangnya 10 tahun selepas pembiayaan selesai dibayar. Selain itu, individu perlu memastikan bahawa telah mendapat kebenaran pindah milik atau menggadai hartanah daripada Pihak Berkuasa Negeri sebelum membuat pembelian.

Table: Penegasan Syarat-syarat Selepas Pembiayaan Diluluskan

Penegasan Keterangan
Kehujanan Menukar Skim Pembiayaan Permohonan untuk menukar skim pembiayaan setelah pembiayaan diluluskan adalah tidak dibenarkan.
Had Pembelian Hartanah Individu hanya dibenarkan membeli satu (1) hartanah pada satu-satu masa bagi Semenanjung Malaysia dan lapan (8) buah rumah bagi Sabah dan Sarawak.
Persyaratan Khas Hartanah dengan status pajakan atau sekatan kepentingan memerlukan persyaratan tambahan seperti syarat tempoh pajakan berbaki sekurang-kurangnya 10 tahun selepas pembiayaan.

Penegasan mengenai syarat-syarat selepas pembiayaan diluluskan adalah penting bagi individu yang telah berjaya mendapatkan pembiayaan hartanah melalui LPPSA. Dengan memahami dan mematuhi syarat-syarat ini, individu dapat menguruskan pembiayaan mereka dengan lebih efisien dan lancar.

zac gudakov UTsUqb jPKc unsplash scaled

zac gudakov UTsUqb jPKc unsplash scaled

6. Pengetahuan Penting Mengenai Pembayaran dan Pengeluaran Pembiayaan

Cara Pengeluaran Dana Pembiayaan

Selepas pembiayaan hartanah diluluskan, individu perlu memahami proses pengeluaran dana pembiayaan. Pengeluaran dana pembiayaan dilaksanakan melalui proses berikut:

 1. Penyediaan Dokumen Tambahan: LPPSA mungkin meminta individu menyediakan dokumen tambahan sebelum proses pengeluaran dana pembiayaan dilakukan. Dokumen tambahan ini biasanya berfungsi untuk pengesahan dan pengesahan butiran pembiayaan.
 2. Pengesahan Butiran Pembiayaan: Setelah dokumen tambahan diterima dan disahkan, LPPSA akan mengesahkan butiran pembiayaan seperti jumlah pembiayaan yang diluluskan dan tempoh pembiayaan.
 3. Pengeluaran Wang Pembiayaan: Setelah pengesahan, wang pembiayaan akan dikeluarkan kepada individu. Biasanya, wang ini akan ditransfer terus ke akaun penjual hartanah atau pemaju perumahan yang bersangkutan.

Penekanan ke atas Ketepatan Maklumat dan Pembayaran Tepat pada Waktunya

Penting untuk individu memastikan bahawa maklumat yang disediakan kepada LPPSA adalah tepat dan terkini. Sebarang kesilapan atau ketidakseragaman dalam maklumat boleh menyebabkan kelewatan dalam proses pengeluaran dana pembiayaan. Selain itu, individu perlu memastikan pembayaran ansuran bulanan dilakukan tepat pada waktunya untuk mengelakkan sebarang penalti atau komplikasi.

Langkah-langkah jika Terdapat Sebarang Percanggahan atau Ketidaksempurnaan dalam Transaksi

Jika terdapat sebarang percanggahan atau ketidaksempurnaan dalam transaksi atau dokumen pembiayaan, individu perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Antaranya termasuk:

 • Berhubung dengan LPPSA: Jika terdapat sebarang ketidaksempurnaan dalam dokumen pembiayaan, individu boleh berhubung dengan LPPSA untuk mendapatkan penjelasan dan bantuan lanjut.
 • Berunding dengan Peguam: Untuk isu yang lebih kompleks, individu boleh mendapatkan nasihat dan bantuan dari peguam untuk menyelesaikan sebarang percanggahan secara undang-undang.

Table: Langkah-langkah untuk Pengeluaran Dana Pembiayaan

No. Langkah Keterangan
1. Penyediaan Dokumen Tambahan Mengemukakan dokumen tambahan yang diminta oleh LPPSA untuk pengesahan butiran pembiayaan.
2. Pengesahan Butiran Pembiayaan LPPSA mengesahkan butiran pembiayaan termasuk jumlah pembiayaan yang diluluskan dan tempoh pembiayaan.
3. Pengeluaran Wang Pembiayaan Wang pembiayaan dikeluarkan kepada individu dan ditransfer terus ke akaun penjual hartanah atau pemaju.

Memahami proses pengeluaran dana pembiayaan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketepatan maklumat adalah penting bagi individu yang mendapat pembiayaan hartanah melalui LPPSA. Dengan mengikut prosedur yang betul dan memastikan maklumat yang tepat, individu dapat menguruskan pembiayaan mereka dengan lebih efisien.


7. Rayuan dan Pindaan Terhadap Pembiayaan yang Diluluskan

Proses Rayuan untuk Jumlah Pembiayaan yang Diluluskan

Selepas menerima tawaran pembiayaan dari LPPSA, individu masih mempunyai peluang untuk membuat rayuan sekiranya tidak berpuas hati dengan jumlah pembiayaan yang diluluskan. Proses rayuan ini membolehkan individu untuk memohon jumlah pembiayaan yang lebih tinggi atau menyesuaikan syarat-syarat pembiayaan yang ditawarkan. Langkah-langkah dalam proses rayuan adalah seperti berikut:

 1. Penyediaan Dokumen Tambahan: Individu perlu menyediakan sebarang dokumen tambahan yang diperlukan untuk menyokong rayuan mereka, seperti penyata kewangan tambahan atau surat pengesahan pendapatan.
 2. Pengemukaan Rayuan: Rayuan perlu dikemukakan kepada LPPSA mengikut prosedur yang ditetapkan, biasanya dengan mengisi borang rayuan yang disediakan dan melampirkan dokumen sokongan yang diperlukan.
 3. Penilaian Semula Permohonan: LPPSA akan menilai semula permohonan berdasarkan maklumat tambahan yang diberikan dalam rayuan dan membuat keputusan yang bersesuaian.

Sekatan Pindaan ke atas Maklumat Pembiayaan yang Telah Diluluskan

Selepas tawaran pembiayaan diterima dan proses pengeluaran dana pembiayaan dilakukan, terdapat sekatan yang dikenakan ke atas pindaan maklumat pembiayaan yang telah diluluskan. Ini bermakna individu tidak dibenarkan membuat sebarang pindaan ke atas butiran pembiayaan seperti jumlah atau syarat-syarat setelah wang pembiayaan dikeluarkan. Sekatan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan dan ketelusan dalam proses pembiayaan.

Keperluan untuk Mendapatkan Kelulusan Daripada LPPSA

Bagi sebarang perubahan atau pindaan yang perlu dibuat selepas pembiayaan diluluskan, individu perlu mendapatkan kelulusan daripada LPPSA terlebih dahulu. Ini termasuk sebarang perubahan dalam jumlah pembiayaan atau syarat-syarat pembiayaan yang telah ditetapkan. Proses mendapatkan kelulusan melibatkan pengemukaan permohonan secara bertulis kepada LPPSA dan menunggu keputusan mereka.

Table: Langkah-langkah dalam Proses Rayuan

No. Langkah Keterangan
1. Penyediaan Dokumen Tambahan Menyediakan dokumen tambahan yang diperlukan untuk menyokong rayuan, seperti penyata kewangan tambahan atau surat pengesahan pendapatan.
2. Pengemukaan Rayuan Mengemukakan rayuan kepada LPPSA mengikut prosedur yang ditetapkan, termasuk melampirkan dokumen sokongan yang diperlukan.
3. Penilaian Semula Permohonan LPPSA akan menilai semula permohonan berdasarkan maklumat tambahan yang diberikan dalam rayuan dan membuat keputusan yang bersesuaian.

Proses rayuan dan pindaan terhadap pembiayaan yang diluluskan adalah penting bagi individu yang ingin membuat penyesuaian terhadap jumlah atau syarat-syarat pembiayaan. Dengan memahami prosedur dan sekatan yang dikenakan, individu dapat menguruskan pembiayaan mereka dengan lebih berkesan dan efisien.

zac gudakov u2EROZviY1U unsplash scaled

zac gudakov u2EROZviY1U unsplash scaled

8. Penyelesaian Percanggahan dalam Garis Panduan

Langkah-langkah Menguruskan Percanggahan

Dalam sesetengah situasi, percanggahan dalam garis panduan LPPSA mungkin timbul, dan langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk menyelesaikan isu ini. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil:

 1. Mengenalpasti Percanggahan: Langkah pertama adalah mengenalpasti secara tepat percanggahan yang wujud antara panduan yang ditetapkan dan situasi sebenar.
 2. Berunding dengan Pihak Berkuasa: Individu boleh menghubungi LPPSA atau pihak berkuasa yang berkaitan untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai percanggahan tersebut.
 3. Mencari Konsultasi Undang-undang: Jika percanggahan itu melibatkan isu undang-undang atau kontrak, mencari nasihat undang-undang dari peguam boleh menjadi langkah yang bijak.

Keperluan Kelulusan Daripada Pihak Pengurusan Lembaga

Bagi sebarang percanggahan yang melibatkan ketidakselarasan dalam garis panduan, langkah-langkah untuk menyelesaikan percanggahan perlu mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan LPPSA. Ini penting untuk memastikan bahawa keputusan yang dibuat adalah konsisten dengan dasar dan matlamat LPPSA.

Table: Langkah-langkah Menguruskan Percanggahan

No. Langkah Keterangan
1. Mengenalpasti Percanggahan Mengenal pasti dengan tepat percanggahan antara panduan yang ditetapkan dan situasi sebenar.
2. Berunding dengan Pihak Berkuasa Menghubungi LPPSA atau pihak berkuasa yang berkaitan untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai percanggahan.
3. Mencari Konsultasi Undang-undang Mencari nasihat undang-undang dari peguam jika percanggahan melibatkan isu undang-undang atau kontrak.

Kesimpulan

Panduan yang diberikan oleh LPPSA adalah penting untuk dipatuhi oleh individu yang ingin memohon pembiayaan hartanah. Dengan memahami syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan, individu dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka perlukan. Namun, jika berlaku sebarang percanggahan atau ketidaksempurnaan dalam proses, langkah-langkah yang tepat perlu diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan pendekatan yang bijak dan teliti, individu dapat menguruskan pembiayaan mereka dengan lancar dan efisien.